Begroting 2017

Zuid

Stadsdeel Zuid omvat de oude stadswijken ten zuiden van het Centrum en de buurten en wijken die (goeddeels) ten zuiden van de zuidelijke ringweg liggen. Het stadsdeel telt drie werkgebieden van waaruit de sociale infrastructuur van WIJ Groningen is georganiseerd; WIJ Rivierenbuurt, WIJ De Wijert/Helpman en WIJ Corpus den Hoorn.

Hoe staan we ervoor?

Het stadsdeel staat er over de breedte genomen goed voor. De woon- en leefkwaliteit in de buurten en wijken scoren doorgaans (ruim) boven het stedelijke gemiddelde. Ook de algehele bewonerswaardering ten aanzien van de diverse leefbaarheidsthema’s is bovengemiddeld positief te noemen. In de afgelopen jaren hebben Grunobuurt, De Wijert en Corpus den Hoorn extra aandacht gekregen middels fysieke herstructurering gecombineerd met interventies op sociaaleconomisch vlak.

Corpus den Hoorn heeft een metamorfose ondergaan van aandachtswijk naar een  gemiddelde wijk. Deze stijgende lijn is terug te lezen in onze wijkkompassen. Toch zijn hier plekken die aandacht behoeven. Het gebied rond de Semmelweisstraat en de Boerhavelaan zijn hier voorbeelden van. We waken ervoor dat de grote inspanningen die zijn gedaan teniet worden gedaan door een langzaam terug glijden van woon- en leefkwaliteit. Ook mist de sociale aansluiting met het zuidelijk deel van de ‘Hoornse wijken’.

In De Wijert heeft De Huismeesters vergevorderde plannen om het huizenbezit te updaten. Te kleine ouderenwoningen en onaantrekkelijke portiekflats worden afgebroken of samengevoegd tot een aantrekkelijker woonaanbod. Patrimonium start in haar kwadrant een grootscheepse renovatie waarin woningen een energiesprong zullen maken. Fysiek zijn er gebieden in De Wijert die nog wel de nodige aandacht behoeven. Voorbeelden zijn de openbare ruimtes bij de winkelstrips en  de gebieden waar Huismeesters en Patrimonium hun woningbezit verbeteren. Maar ook de verdere invulling van het groen en grijs in de rest van de wijk vormt een aandachtspunt..
Ook in sociaal-economisch opzicht ligt er een opgave in de Wijert.

Oosterpoort
Op sociaal niveau leiden buurtlunches en initiatievencafé ’s tot intensievere samenwerking tussen bewoners en overige partijen. De aanstaande aanleg van de “deksels” op de A7 geeft voor de Oosterpoort mogelijkheden om de aansluiting met het Europapark te maken.

Rivieren- en Herewegbuurt
Uit co-creatie voortgekomen bewonersgroepen zijn actief met Duurzaamheid, inrichting van het Dinkelpark, buurtinitiatieven, initiatievencafé ’s buurtlunches, moestuinen en ontmoeting. De Stroming en WIJ Rivierenbuurt willen we samen laten doorgroeien in het Talmahuis als basis voor een ontmoeting-/dagbesteding- en ontwikkelingscentrum; een laagdrempelige, collectieve, algemene voorziening voor de hele wijk. Patrimonium investeert mee door de inzet van leefbaarheidsgelden.  

Buurtsamenwerking De Wijert-Helpman
Het in 2015 getekende convenant Buurtsamenwerking De Wijert Helpman laten wij verder groeien naar een volwaardig wijkbedrijf in coöperatievorm. Het is een plek waar zowel dagbesteding, werk-leerplekken en participatiebanen gevonden kunnen worden. Vanuit de  Buurtsamenwerking zal een begin worden gemaakt om te komen tot een burgerbegroting.. Kaders en proces zullen hierbij gezamenlijk met bewoners en partijen in de wijk worden afgesproken.. Partners zijn: Terracollege, Bureau Femin, Hanzehogeschool, Utilis, van Mesdagkliniek, diverse bewonersinitiatiefnemers, Bewonersplatform de Wijert, Woningcorporaties.

Buurtaccommodatie De Wijert
In De Wijert gaan we een pand ontwikkelen als huis voor en door de buurt onder de regie van het WIJ-team en vrijwilligers uit de buurt. De huidige locatie in het MFC Wijert is hiervoor niet toereikend. We creëren op deze wijze een vrije ruimte die flexibel en inzetbaar is voor alle vragen in de wijk.

Wat gaan we hier voor doen?

  • Sociale programmering voor de Hoornse wijken;
  • faciliteren van bewonersbedrijf de Stroming in de Rivierenbuurt;
  • Herinrichten Barestraat samen met bewoners;
  • Freecafé de Wandeling in Stadspark realiseren samen met de initiatiefnemers;
  • het ontwikkelen van een burgerbegroting  voortvloeiend uit het bewonersinitiatief rondom De Wijert-Helpman, zoals bekrachtigd met het  convenant De Wijert-Helpman;
  • het realiseren van een nieuwe buurtaccommodatie gericht op preventie van sociale problematiek voor De Wijert;
  • Wijkwethoudersbudget gedeeltelijk inzetten op een burgerbegroting, naast het oppakken van initiatieven, kansen, knelpunten en bedreigingen.

Omschrijving ( bedragen x € 1.000)

Bedrag

Bewonersbedrijf de Stroming / WIJ

                25

Herinrichting Barestraat

                 50

Freecafe de Wandeling

                 25

Huis voor de buurt De Wijert

                 50

Buurtsamenwerking De Wijert  

              400

Jeugd, Sport, initiatieven en innovatie in Corpus

                50

Wijkwethoudersbudget

               200

Totaalbudget Zuid

               800