Begroting 2017

Oude wijken

Het stadsdeel Oude Wijken omvat de noordelijke, westelijke en oostelijke buurten en wijken rondom het centrum. De sociale infrastructuur van WIJ Groningen is georganiseerd vanuit drie werkgebieden; WIJ Schilderswijk, WIJ Korrewegwijk en WIJ Oosterparkwijk.

Hoe staan we ervoor?

In de Oude Wijken is de afgelopen decennia stevig ingezet op het verbeteren van de woon- en leefomgeving van bewoners. Met name in De Hoogte, Indische Buurt en Oosterparkwijk is door middel van integraal gecoördineerde wijkaanpakken stevig geïnvesteerd in het opwaarderen van de woningvoorraad en openbare ruimte. Daarnaast is veel aandacht uitgegaan naar het verminderen van overlast en onveiligheid alsook het verbeteren van de situatie van kwetsbare huishoudens.

De Hoogte laat gunstige  ontwikkelingen zien waar het gaat om het woon- en leefklimaat ervan. Ook de Indische Buurt en de Oosterparkwijk laten op meerdere terreinen een positief ontwikkelingsbeeld zien, waarbij echter dient te worden opgemerkt dat op het gebied van overlast en onveiligheid bij de Oosterparkwijk een negatieve ontwikkeling zichtbaar wordt. Desondanks blijkt uit onder meer de wijkkompassen, beleving van bewoners en signalementen van professionals dat er op bepaalde terreinen nog serieuze opgaven in de Oude Wijken liggen. Met name op het gebied van de sociale weerbaarheid van en omgang tussen bewoners, en overlast en veiligheid liggen er verbeterpunten.

Veiligheid en overlast vormen in Oude Wijken een vast agendapunt. Dit heeft geleid tot een samenwerkingstraditie tussen de buurtagenten en zorg- en welzijnsprofessionals in de wijken. Ook de nieuwe samenwerking tussen de buurtagenten en de WIJ-teams heeft zijn vruchten afgeworpen in de aanpak van “problematische” adressen in met name de corporatieve wijken. Overlast vanuit woningen wordt vooral veroorzaakt door drugshandel vanuit woningen en “onaangepast en onberekenbaar” gedrag van bewoners. Deze pandgerichte benadering hebben we de afgelopen jaren onder de noemer “stratenaanpak” georganiseerd. We willen hiermee doorgaan.

Oosterparkwijk
De bouw van een nieuwe basisschool op de locatie Treslinghuis betekent dat we op zoek moeten naar een optimale herverdeling van de huidige buurtaccommodaties, waarbij de nieuwe huisvesting van WIJ Oosterparkwijk een belangrijk onderdeel vormt. Een belangrijke opgave voor het WIJ-team vormt de aanpak van de armoede- en opvoedings-problematiek in de wijk. De Bloemenbuurt en de Vogelbuurt zijn hiervoor nadrukkelijk in beeld.

De veiligheidsbeleving in de wijk heeft zich ongunstig ontwikkeld. De verklaring ligt in concentraties van (ex-)verslaafden die zich ophouden bij de twee winkelcentra (Linnaeusplein en Wielewaalplein). Samen met de politie, het WIJ-team en de verzorger van dagbesteding voor deze doelgroep (Werkpro, 12e Huis) werken we aan vermindering van deze overlastsituaties.

Oosterhamrikzone
Met de ontwikkeling van de Oosterhamrikzone werken we aan een verbetering van de bereikbaarheid van het UMCG. Maar ook aan de bereikbaarheid van de Korrewegwijk en de Oosterparkwijk. De zone vormt een verbindende schakel tussen beide wijken en biedt daarmee een kans om ook de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Voor de wijkbewoners is daarbij een zorgvuldige oplossing voor het parkeren in de zone van grote betekenis. Wijkbewoners van de Professorenbuurt hebben zelf het initiatief genomen om, in verlengde van de invoering van betaald parkeren en het aanpakken van de riolering, oplossingen te bedenken die van meerwaarde kunnen zijn voor de leefbaarheid.

Indische buurt/de Hoogte
WIJ Korrewegwijk/de Hoogte heeft haar nieuwe onderkomen gekregen in het nieuwe Floreshuis. De tijdelijke huisvesting in het Aletta Jacobshuis in de Hoogte is vrijgekomen. We willen dit gebouw als wijkvoorziening behouden. Als laagdrempelige plek voor wijkbewoners voor ontmoeting, recreatie en dagbesteding. De aanpak van armoedeproblematiek en het verbeteren van het opvoedingsklimaat voor kinderen is een belangrijke opgave in deze wijken.

Kostverloren
De riolering in de gehele wijk Kostverloren wordt vervangen. Daar waar mogelijk gaan we ideeën voor de herinrichting van delen van straten een plek geven in deze onderhoudsoperatie.

Coöperatieve Wijkraad
We gaan experimenteren met een Coöperatieve Wijkraad in Oude Wijken. Het idee is dat zowel raadsleden als wijkbewoners in de Coöperatieve Wijkraad plaatsnemen. Bewoners nemen deel op basis van loting. Vervolgens beslist de Coöperatieve Wijkraad over (onderdelen van) de wijkagenda en de inzet van budgetten voor de wijk. Tegelijkertijd zal er stevig worden geïnvesteerd in nieuwe manieren van dialoog voeren in de wijk.

Wat gaan we hier voor doen?

  • Realisatie herschikking buurtaccommodaties Oosterparkwijk
  • Gebiedsgerichte aanpak armoedebeleid, opvoeden en veiligheid in de Oosterparkwijk, Indische buurt/de Hoogte en Kostverloren
  • Ontwikkeling Aletta Jacobshuis als laagdrempelige buurtvoorziening in de Hoogte
  • Experimenteren met de Coöperatieve Wijkraad
  • Aanpak riolering en openbare ruimte Professorenbuurt
  • Ontwikkeling en ondersteuning/faciliteren van buurtinitiatieven.

Omschrijving ( bedragen x € 1.000)

Bedrag

Armoede-problematiek en opvoedingsklimaat Kinderen en jeugd Oude Wijken

                 50

Doorontwikkeling Aletta Jacobshuis

                 25

Wijken voor Jeugd

               175

Herinrichting Professorenbuurt

               100

Coöperatieve wijkraad

              200

WIJS

                50

Wijkwethoudersbudget

               200

Totaalbudget Oude Wijken

               800