Begroting 2017

Centrum

Het stadsdeel Centrum omvat de binnenstad en de omliggende woonbuurten Binnenstad-Oost, de Hortusbuurt en het Ebbingekwartier. Ook het Noorderplantsoen, het Stationsgebied en het UMCG-gebied behoren tot dit stadsdeel. Ten aanzien van de sociale voorzieningen van WIJ Groningen is het gebied aangesloten op de sociale infrastructuur van WIJ Schilderswijk.

Hoe staan we ervoor?

De binnenstad is dé huiskamer van de stad en daarmee tevens een belangrijke dynamo voor de economische ontwikkeling ervan. Na een mindere periode van leegstand en teruglopende bezoekersaantallen staat de binnenstad er weer goed op. Met betrekking tot het woon- en leefklimaat zijn huisvesting, overlast en veiligheid terugkerende thema’s in de binnenstad en in mindere mate in de andere centrumwijken. Met name op het gebied van veiligheidsverbetering is de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt.

Ondanks de verschillende culturele en economische functies die het centrum rijk is, is het stadsdeel ook het woongebied voor zo’n 20.000 Stadjers en studenten. Een groot aandeel daarvan bestaat uit eenpersoonshuishoudens of meerpersoonshuishoudens in de vorm van kamerbewoning. Op sociaal gebied vraagt een aantal aspecten aandacht; zo blijkt bijvoorbeeld onder jongeren en net-afgestudeerde studenten werkloosheidsproblematiek een rol te spelen, na afronding of beëindiging van de studie is er sprake van een groep die tussen ‘het wal en het schip’ dreigt te vallen. Ook huiselijk geweld komt meervoudig terug als een thema dat aandacht behoeft.

Bestemming Binnenstad: verbeteren verblijf- en woonklimaat Binnenstad
In 2016 is Bestemming Binnenstad vastgesteld. Eén van de speerpunten uit deze visie is het verbeteren van het verblijfsklimaat voor de voetganger en fietser. Zo gaat de bus straks niet meer over de Grote Markt en door de A-straat, Brugstraat en Munnekeholm. Dit gaan we gefaseerd uitvoeren. Om dit in goede afstemming te laten plaatsvinden is er een leidraad voor de (her)inrichting van de openbare ruimte vastgesteld. Een integraal afwegingskader dat tegelijk is opgesteld met de herinrichtingsplannen voor de westelijke binnenstad: A-straat en Brugstraat, de Munnekeholm en het ‘Minerva-plein’ op de kop van het Zuiderdiep. Ook wordt er verder gewerkt aan een keuzemodel voor alternatief vervoer vanaf 2019 vanwege de weggevallen haltes Munnekeholm en Grote Markt. Bij alle belangrijke projecten blijven we binnenstadcafé’s organiseren om zowel van tevoren als ook tijdens uitwerkingen zoveel mogelijk input op te halen.

Economische agenda: samenwerking en invulling G-kwadraat en evenementen
Steeds meer ondernemers zien de waarde ervan in om zich per straat te organiseren. Dit stimuleren we, zodat straten sfeervol & herkenbaar zijn én de samenwerking met de gemeente soepel verloopt. Bovendien stimuleren we samenwerking tussen horeca ondernemers en winkeliers onderling om zo uiteindelijk de gastvrijheid van de stad als geheel te vergroten. Net als andere jaren faciliteren we waar mogelijk tijdelijke invullingen en nieuwe concepten.

Het evenementenprogramma 2017 is er op gericht het imago van Groningen uit te bouwen. Evenementen die bijdragen aan de positionering van Groningen als jonge, eigenzinnige cultuurstad zijn: Eurosonic Air, De Nacht van Kunst & Wetenschap en WinterWelVaart.

Toekomstvisie A-kwartier: uitvoeringsprogramma
In 2016 is de toekomstvisie voor het A-kwartier vastgesteld en is gestart met het transformeren van het gebied samen met belanghebbenden. De visie vormt een ‘routekaart’ voor maatregelen in de openbare ruimte. De verbouwing van de voormalige prostitutiepanden wordt gestimuleerd met een subsidieregeling. In juni 2016 is het bestemmingsplan Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat vastgesteld. Aansluitend op de vaststelling van de toekomstvisie is het uitvoeringsprogramma opgesteld.

In het uitvoeringsprogramma is in overleg met bewoners, eigenaren en ondernemers ingezet op groene leefstraten. Voor het wonen willen we meer doelgroepen faciliteren waarbij kleinschalige bedrijvigheid ook een onderdeel kan zijn. Eind 2017 wordt de stand van zaken van de ontwikkeling van het A-kwartier opgemaakt en worden de maatregelen uitgewerkt die in 2018 en 2019 samen met initiatiefnemers en eigenaren worden gerealiseerd.
 

Wat gaan we hier voor doen?

  • Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de binnenstadvisie ‘Bestemming Binnenstad’. Toelichting daarvan op www.ruimtevoorjou.groningen.nl.;
  • Uitvoeren stadsdeelbeheerprogramma Centrum.
  • Terugdringen van overlast, het vergroten van veiligheid en het handhaven van de openbare orde; waarbij veilig uitgaan een speerpunt blijft;
  • Versterken van de sociaaleconomische situatie van doelgroepen en het vergroten van de kwaliteit van de (sociale) leefomgeving, waaronder het terugdringen en - waar mogelijk - voorkomen van studentenoverlast;
  • Sociale samenhang vergroten middels initiatieven van bewoners, ondersteunt door WIJ Schilderswijk/Centrum;
  • Uitvoeringsprogramma A-kwartier.

Omschrijving ( bedragen x € 1.000)

Bedrag

Toekomstvisie A-kwartier

               400

Wijkwethoudersbudget

               200

Totaalbudget Centrum

               600