Begroting 2017

Deregulering

Daar waar regels en procedures belemmerend werken, nemen we deze weg als dat mogelijk is. Zodat we als overheid, ondernemer of burger tijd en geld kunnen besparen. Dit doen we door slimmer gebruik te maken van regels, door regels te schrappen of te vereenvoudigen en door het vereenvoudigen of ‘slanker’ maken van processen. Om te bepalen welke regels of processen voor burgers onnodig of belemmerend werken, zijn we in 2014 gestart met een ‘denktank’ van medewerkers uit de hele organisatie.

Inmiddels hebben we diverse acties in gang gezet. Hiermee gaan we in 2017 verder. We voeren het ondernemersdossier stapsgewijs verder in. We starten een OmgevingOverleg zodat we burgerinitiatieven snel kunnen beoordelen. Het streven is om over 80% van de initiatieven binnen een week een beslissing te nemen. We vervolgen de ontregelrechtbank waarin medewerkers regels en procedures kunnen ‘aanklagen’ bij een jury. We herzien de APVG (Algemene Plaatselijke Verordening Groningen). We onderzoeken diverse processen op de mogelijkheden tot  vereenvoudiging. Dit op het gebied van omgevingsvergunningen, subsidieverlening, evenementen, reclamebeleid, terrassenbeleid, inkoop en overige bedrijfsvoering. Tenslotte brengen we ook de kansen en mogelijkheden op het gebied van Ruimtelijke Ordening en het Sociaal Domein in kaart.  

Prestatie indicator(en)

Behaald
 2014

Behaald
2015

Begroting

2016

Beoogd
2017

Aantal in gang gezette dereguleringsinitiatieven

-

-

-

-