Begroting 2017

ICT en technologische innovatie

We maken gebruik van veel grote computersystemen met veel data. Een betere inzet van informatietechnologie is noodzakelijk om onze werkwijze te vernieuwen. Dat vraagt om (big) data technologie en de ontwikkeling van deskundigheid in het nieuwe vakgebied van data science. In Groningen hebben de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool de opleiding Data Science ontwikkeld, waarvoor enkele onderzoekers van onze gemeente zijn aangemeld.

We hebben in 2016 een eerste verkenning gedaan binnen het sociaal domein. Eén van de conclusies is dat er behoefte is aan inzicht in de dynamiek en verschillen per gebied binnen de stad. Dit ter ondersteuning van een omgevingsgerichte aanpak. In 2017 willen we het onderwerp verder verkennen, uitmondend in een visie op smart government. De visie moet aangeven welke bijdrage smart government aan verbeteringen in de bedrijfsvoering en in beleid kan leveren.  

Daarnaast willen we technologische hulpmiddelen gebruiken om ons menselijk talent optimaal te benutten. We willen de kwaliteit van de ondersteuning en sturing omhoog brengen. Dit doen we via digitalisering van de Human Resouces Management (HRM) processen (E-HRM), hiertoe treffen we in 2017 de voorbereidingen. Onderdeel hiervan is de implementatatie van een nieuw personeels- en salarissysteem. Ook digitaliseren we een aantal administratieve processen waaronder het declaratieproces.

We hebben in 2016 een definitief besluit genomen over de uitbesteding  van ICT. Hiermee willen we een verbetering van de flexibiliteit en innovatief vermogen realiseren. In 2017 besteden we onze generieke ICT dienstverlening (werkplek, telefonie en de (interne) servicedesk) Europees aan. Ook starten we de transitie naar de externe leveranciers.

We maken per informatiedomein plannen om onze software te kunnen standaardiseren en reduceren. Daarbij zetten we zoveel mogelijk in op software die als een online dienst wordt aangeboden (SaaS). In 2017 starten we met de uitvoering van deze plannen.

We werken aan de realisatie van een basisbeveiligingsniveau. De landelijk afgesproken beveiligingseisen zijn zwaarder dan het huidige niveau. Daardoor is komende jaren aanvullende inspanning nodig. We nemen in 2017 diverse maatregelen op het gebied van risico analyses en audits. We focussen ons op bewustwording van informatieveiligheid en de gevolgen van datalekken. Dit naar aanleiding van de uitkomsten van audits die we in 2015 hebben gehouden. Tenslotte voeren we de acties van ons jaarplan informatiebeveiliging uit.

Prestatie indicator(en)

Behaald
 2014

Behaald
2015

Begroting

2016

Beoogd
2017

Aantal jaarlijks geregistreerde meldingen over (mogelijke) datalekken

-

-

6

6