Begroting 2017

Dienstbaar aan en samenwerkend met Stadjers, ondernemers en instellingen

We willen een overheid zijn die dienstbaar is aan stadjers, ondernemers en instellingen. Steekwoorden hierbij zijn: vergroting invloed, betrokkenheid, ruimte geven en laten, co-productie, met één been in samenleving, open en transparant, meedenkend, flexibel, actiegericht, professioneel, zichtbaar. We geven samen met anderen invulling aan de doelstellingen.

We zijn in 2015 gestart met acht veranderlabs op verschillende thema’s: leer- en experimeenteeromgevingen waarin we nieuwe manieren van samenwerken ontwikkelen met alle betrokkenen zoals bewoners, ambtenaren, wetenschappers, ondernemers en instellingen. We evalueren de veranderlabs en komen in 2017 met een vervolgaanpak.  

 We dragen vanuit ons inkoopbeleid bij aan het versterken van de lokale economie, aan duurzaamheid en aan social return. We professionaliseren onze inkoop door onze processen te verbeteren en intensief samen te werken binnen de organisatie, zoals met het bureau Social Return. We sturen op versterking van de lokale economie door gericht in te zetten op díe productgroepen die nu nog (grotendeels) landelijk worden ingekocht. We gebruiken onze kennis van de regionale economie om vroegtijdig de kansen voor het lokale Midden- en Kleinbedrijf (MKB) te vergroten.

Eind 2016  stelt de gemeenteraad de kaders vast over de inrichting van WIJ-Groningen. Dit heeft onder andere gevolgen voor de bedrijfsvoering van onze organisatie en die van de convenantpartners op gebied van financiën, personeel en ICT.

In 2016 vindt de besluitvorming over de vorming van het Noordelijk Belastingkantoor plaats. In geval van positieve besluitvorming zal het Noordelijk Belastingkantoor halverwege 2017 van start gaan en zal huisvesting en ICT gerealiseerd moeten zijn.

Prestatie indicator(en)

Behaald
 2014

Behaald
2015

Begroting

2016

Beoogd
2017

% duurzame inkoop  (bij aanbestedingen boven € 50.000)

100%

100%

100%

100%

% lokale inkoop (binnen gemeente Groningen) - inkoopwaarde besteed bij leveranciers binnen de gemeente ten opzichte van de totale inkoopwaarde

23,8%

26,5%

-

30%

% regionale inkoop

42,9%

46,5%

-

50%

Aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst via inkooptrajecten (social return)

-

-

-

37%