Begroting 2017

Eén integraal werkende organisatie

Burgers maken niet langer de gang van het ene loket naar het andere. Onze dienstverlening wordt steeds laagdrempeliger. Zowel in wijken als door middel van digitale dienstverlening. In 2016 hebben wij de registratie van klantcontacten, bestuurlijke besluitvorming,  meldingen overlast, klachten en meldingen openbare ruimte op de manier van zaakgericht werken ingericht. In 2017 voeren we zaakgericht werken in bij burgerzaken, sociale voorzieningen en vergunningen, postbehandeling en archivering. Ook onderzoeken we de digitalisering van processen zoals subsidieverlening, afval, belastingen en schuldhulpverlening. We streven naar het zaakgericht afhandelen van 90% van de publieke dienstverlening.

In 2019 treedt de omgevingswet in werking. Deze vervangt tientallen wetten en ministeriële regelingen die belangrijk zijn voor de leefomgeving.  Ook hierin streven we naar laagdrempelige, integrale dienstverlening en één loket. In 2017 willen we een eerste impactanalyse gereed hebben.

We willen integraal en wendbaar zijn. Hiervoor moeten we onze processen vereenvoudigen en de basis op orde hebben. In 2017 focussen we ons op de financiële processen en de HR-processen. In het kader van zaakgericht werken passen we waar nodig ook onze processen aan.

In onze huisvestingsvisie kijken we vooruit naar de komende 10 tot 15 jaar. Uitgangspunten zijn  wendbaarheid en integraliteit. Verder gaan we in 2017 aan de slag met de inrichting van de werkplekken op basis van activiteit gerelateerd werken.

We bundelen ons gemeentelijk vastgoed in één vastgoedorganisatie zodat we breed kunnen sturen op al ons vastgoed. We hebben in 2016 de voorwaarden geschapen om in 2017 onze vastgoedorganisatie in te richten.

Prestatie indicator(en)

Behaald
 2014

Behaald
2015

Begroting2016

Beoogd
2017

% betalingen binnen wettelijke termijn

-

94%

90%

90%

% bezwaarprocedures afgehandeld binnen de wettelijke termijn

-

80%

85%

80%

% bezwaarschriften via informele weg

-

50%

50%

40%

% dienstverlening dat zaakgericht wordt uitgevoerd

-

-

90%

90%

% oninbare facturen sociale zekerheid (ten opzichte van totale vorderingen)

-

-

-

19%

% oninbare facturen belastingen

-

-

-

1,1%

% oninbare facturen overig privaatrechtelijk

-

-

-

0,1%