Begroting 2017

Welzijn, gezondheid en zorg

Relevante ontwikkelingen

Daar waar zorg en ondersteuning nodig is, pakken we de kansen die de decentralisaties in 2015 ons bieden. We hebben als gemeente per 2015 nieuwe zorgtaken gekregen. We dragen de verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Ook hebben we een groter aandeel in de effectieve aanpak van kindermishandeling (KMH) en huiselijk geweld (HG). We zijn medeverantwoordelijk voor een samenhangend onderwijs, ondersteuning- en hulpstructuur voor jongeren. Waar de jeugdhulp Veelal versnipperd was, bouwen we aan een omgeving waarin het kind centraal staat, gehoord wordt en veiligheid van kinderen hoger op de agenda komt te staan.

Daarnaast hebben we nieuwe taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (WMO) zoals individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en beschermd wonen voor gemeentelijke gezondheidszorg (GGZ-) cliënten. Voor deze taken hebben wij minder geld beschikbaar dan in het verleden. Tegelijkertijd willen we dat iedereen naar vermogen kan meedoen. Om dit te bereiken zetten we minder in op zwaardere zorg, maar investeren we juist gericht in preventie aan de voorkant door de ontwikkeling van (basis)voorzieningen dichtbij, burgerkracht en het stimuleren van zelf- en samenredzaamheid. Dit vraagt om een andere manier van denken en doen bij onze gemeente, maatschappelijke partners, beroepskrachten en inwoners.

WIJ-Groningen is een belangrijk instrument om deze beweging in gang te zetten. Met de WIJ-teams geven we de gebiedsgerichte aanpak vorm en zetten we in op de substitutie van zware zorg door het toegankelijk maken van algemene voorzieningen en lichte ondersteuning. Het doel is om dichtbij, integraal, samen met burgers, laagdrempelig oplossen van hulp- en ondersteuningsvragen voor mensen van 0-100 jaar. Verbinding met burgers én de samenleving en het stimuleren van een sociaal klimaat, is hierbij een belangrijke voorwaarde.

We faciliteren genoemde beweging op twee met elkaar samenhangende niveaus:
1. Het Sociaal klimaat als het gaat het om het vormgeven van de ‘Civil Society’ ter bevordering van zelf- en samenredzaamheid en wat we in de preventieve sfeer doen. We zetten hiervoor in op:

 • Actief burgerschap en bewonersinitiatieven;
 • Samenredzaamheid en sociale cohesie;
 • Opvoedkracht;
 • Diversiteit, integratie en emancipatie;
 • Lokaal gezondheidsbeleid;
 • Doorontwikkeling WIJ-Groningen.

2. De Ondersteuning en zorgals het gaat om de wijze waarop we al dan niet tijdelijke passende ondersteuning en zorg verlenen, zodat ieder naar vermogen kan participeren. We zetten hiervoor in op:

 • Ondersteuningsstructuur WIJ-Groningen;
 • Individuele maatwerkvoorzieningen, jeugdhulp en jeugdbescherming;
 • Interventies voor Veilig opgroeien;
 • Beschermd wonen, opvang en huiselijk geweld;
 • Vluchtelingen en asielzoekers.

We verwachten dat onze inzet op het sociale klimaat door zal werken in de inzet die nodig is op het niveau van ondersteuning en zorg. De decentralisaties van de zorg stellen ons voor een uitdaging en biedt ook kansen. We zullen werkenderwijs en proefondervindelijk leren wat werkt en wat niet. We zullen de resultaten monitoren, kijken naar de effectiviteit van onze interventies en waar nodig bijsturen.

Wij hebben voor Programma 4 veel nieuwe indicatoren opgenomen. Een deel van deze indicatoren moet nog worden doorontwikkeld. Dit betekent onder andere dat er in die gevallen geen (nul)meting over 2016 beschikbaar is en er nog geen scherpe doelstelling kan worden geformuleerd.  Om die reden zijn een aantal tabellen nu nog leeg.