Begroting 2017

Welzijn, gezondheid en zorg

Financiële risico's

 

Naam risico  

Risico's sociaal domein

Programma 4

Welzijn, gezondheidszorg en Vernieuwing sociaal domein

Omschrijving

Wij hebben omvangrijke bezuinigingen op de zorgkosten ingeboekt als gevolg van de decentralisaties die in 2015 naar de gemeente zijn overgekomen. In het Beleidsplan en het Uitvoeringsplan Vernieuwing Sociaal Domein hebben we de richting aangegeven hoe we deze rijksbezuinigingen structureel willen opvangen. Wij kampen daarbij nog steeds met onzekerheden, omdat zorgaanbieders nog steeds in een ontwikkel/groeifase van dit veranderende sociaal domein zitten en ook wijzelf nog deels in opbouw zijn om optimaal uitvoering te geven aan deze extra taken. Naarmate wij meer gegevens ontvangen over werkelijk verleende zorg door zorgaanbieders en de daarbij behorende kosten, kunnen wij steeds secuurder een beeld schetsen van de werkelijke financiële impact van deze decentralisaties en de risico’s die onze gemeente daarbij loopt.

Het risico sociaal domein onderscheiden wij in een risico op zorggebruik, een risico op de transformatie van dure naar goedkopere zorg en een risico huisvesting van de WIJ-teams.

Het risico op zorggebruik houdt in dat onzeker is in hoeverre afgegeven indicaties daadwerkelijk worden besteed. Het benodigde zorgbudget voor Wmo begeleiding in de begroting is berekend op basis van de actuele indicatiewaarde en de verzilveringspercentages tot en met augustus 2016. De omvang van het risico ramen we op € 3,1 miljoen (kans * effect).

Het risico op transformatie houdt in dat het onzeker is dat de geraamde besparing van dure naar goedkopere zorg daadwerkelijk gerealiseerd wordt.  De getroffen maatregelen om deze transformatie te realiseren betreffen o.m. de organisatie van de toegang via de WIJ-teams, herindicaties en investeringen in innovatie. Of en in welke mate deze maatregelen het beoogde transformatie-effect opleveren, moet in de praktijk blijken. Het risico dat hieraan verbonden is bedraagt € 0,9 miljoen (kans * effect). Voor de jaren 2018 en 2019 € 2,8 miljoen en voor 2020
€ 3,2 miljoen.

Voor de huisvesting WIJ-teams zijn en worden door SSC-Vastgoed huurcontracten afgesloten voor 5 jaar. Daarnaast doen wij investeringen in eigen panden met een afschrijvingstermijn van gemiddeld 12,5 jaar. Met het oog op de huidige discussie over de toekomst van de WIJ-teams en de locaties na 2017, betekent dit een risico van maximaal  € 0,25 miljoen (kans * effect).

De risicobedragen van de genoemde onderdelen (zorggebruik, transformatie en huisvesting WIJ) zijn tot stand gekomen door voor verschillende bandbreedtes te bepalen wat de kans is dat het risico binnen de betreffende bandbreedte valt. Omdat daarbij al rekening wordt gehouden met de kans dat het risico binnen bepaalde bandbreedtes valt, wordt de uitkomst volledig meegenomen bij het bepalen van het benodigd weerstandsvermogen.
Het totale structurele risico VSD komt daarmee voor 2017 op € 4,2 miljoen (kans * effect). In de jaren daarna neemt het risico toe door toename van het risico bij de transformatie.

Bij de jaarrekening 2015 was het risico VSD nog € 16,3 miljoen. De daling is veroorzaakt door het verlagen van het risico op inkoop 2017 als gevolg van de geactualiseerde indicatiewaarde in combinatie met de geëxtrapoleerde verzilveringspercentages op basis van werkelijk ontvangen en betaalde facturen. Daarnaast zorgt de inzet van extra beleidsmiddelen voor beperking van het risico. Het risico loopt na 2017 op doordat de transformatie-opgave toeneemt. We zullen na 2017 in staat zijn een betere risico-inschatting te maken omdat we meer inzicht hebben in het zorggebruik en de substitutie die plaatsvindt.

Risicobedrag 2017

€ 4,2 miljoen

Kans 2017

100%.

Risicobedrag 2018

€ 6,1 miljoen

Kans 2018

100%.

Risicobedrag 2019

€ 6,1 miljoen

Kans 2019

100%

Risicobedrag 2020

€ 6,5 miljoen

Kans 2020

100%.

Structureel/Incidenteel

Structureel

1e signaleringsmoment

Maart  2014

Actie

Eind 2016 is er een stadsbrede dekking van WIJ-teams. Binnen deze teams moet de omslag plaatsvinden van ‘hulpverlenen’ naar ‘ondersteunen en faciliteren’. Voor zowel het zorggebruik- als transformatie risico geldt dat naarmate meer informatie beschikbaar is  en we het beter kunnen monitoren het zorggebruik en transformatie effect nauwkeuriger  in de begroting kunnen ramen. Hiermee zal het begrotingsrisico verminderd kunnen worden.  
Wat betreft het risico huisvesting WIJ-teams geldt dat zolang het huidige beleid ten aanzien van huisvesting WIJ-teams wordt voortgezet zal het risico zich niet voordoen.