Begroting 2017

Verkeer

Financieel overzicht

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201520162017201820192020
Lasten
07.1Fiets1.3471.4071.4621.4621.4621.462
07.1.1De fiets eerst275445445445445445
07.1.4Fietsparkeren op maat1.0729621.0171.0171.0171.017
07.2Openbaar vervoer6731.1591.9092.2092.2092.209
07.2.1Bereikbaarheid dynamo's HOV1651.0001.7502.0502.0502.050
07.2.2Stedelijke bereikbaarheid OV508159159159159159
07.3Auto-1.2031.350400400400400
07.3.1Bereikbaarheid dynamo's auto-1.233550300300300300
07.3.2Stedel. bereikbaarheid auto307000000
07.3.3In de wijken GAAT VERVALLEN0100100100100100
07.4Parkeren13.06613.33412.48512.48514.11913.626
07.4.1Parkeervoorzieningen1.9001.3551.1941.1941.1941.194
07.4.2Parkeerbedrijf11.16711.97911.29111.29112.92512.432
07.5Verkeersveiligheid152210210210210210
07.5.1Verkeersveiligheid152210210210210210
07.6Overig verkeer7.3686.6878.7518.3978.3978.397
07.6.1Overig verkeer7.3686.6878.7518.3978.3978.397
Baten
07.1Fiets-8200000
07.1.1De fiets eerst-8200000
07.2Openbaar vervoer1.00100000
07.2.1Bereikbaarheid dynamo's HOV1.00100000
07.3Auto1.317-700-1.000-1.000-1.000-1.000
07.3.1Bereikbaarheid dynamo's auto9300000
07.3.2Stedel. bereikbaarheid auto1.225-700-1.000-1.000-1.000-1.000
07.4Parkeren-17.546-16.906-17.084-15.926-15.926-15.926
07.4.1Parkeervoorzieningen-1.616-1.140-1.140-1.140-1.140-1.140
07.4.2Parkeerbedrijf-15.930-15.766-15.944-14.786-14.786-14.786
07.6Overig verkeer-2.242-1.511-1.902-1.902-1.902-1.902
07.6.1Overig verkeer-2.242-1.511-1.902-1.902-1.902-1.902
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves8101.1463.3847003.384700
Onttrekking aan reserves00001.6341.141
Geraamd resultaat na bestemming4.6616.1758.6167.0367.0367.036

Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren

Continuerend extra beleid voorgaande jaren

DP

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

07.3

Interne plankosten ZRW, spoorse projecten, bereikbaarheid en stationsgebied

200

200

07.6

Continuering spaarregeling ringwegen

454

454

454

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

Aanvullende extra beleidsmiddelen

DP

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

07.2/07.3

Plankosten Spoorse projecten en
 Oosterhamrikzone/ Gerrit Krolbrug

1.350

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2017.

Integrale financiële toelichtingen

7.1 Fiets

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ -55.000

€ 0

€-55.000

Exploitatie fietsparkeren (€ -55.000)

Actualisatie van de exploitatie fietsparkeren levert een verhoging op van de lasten op van € 55.000. De afwijking maakt onderdeel uit van het resultaat van het Parkeerbedrijf.

7.2 Openbaar vervoer

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ -750.000

€ 0

€ -750.000

Ontwikkeling en uitvoering van het Stationsgebied (€ -750.000)

Het beschikbare budget voor de plankosten van het Stationsgebied in 2017 is verlaagd met € 500.000. Deze middelen zijn toegevoegd aan de algemene middelen. Dit was al opgenomen in de begroting 2016. Voor de begroting 2017 is beoordeeld  welk budget voor plankosten nodig is voor de transformatie van de zuidzijde van het station tot een aantrekkelijke omgeving. Voor de kosten tot en met 2017 is € 1,25 miljoen nodig. Per saldo levert dit een nadeel op van € 750.000.  

7.3 Auto

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ 950.000

€ 300.000

€ 1,25 miljoen

Bereikbaarheidsprojecten (€ 250.000)
Voor de begeleiding en ondersteuning van grote bereikbaarheidsprojecten worden interne plankosten gemaakt die niet uit de investeringsprojecten worden gedekt. Dit geldt bijvoorbeeld voor Zuidelijke Ringweg, diverse spoorse en andere infrastructurele projecten. In de begroting 2016 is hiervoor € 550.000 opgenomen en in 2017 € 300.000. Hierdoor ontstaat in 2017 een voordeel van € 250.000 ten opzichte van 2016.

Autobereikbaarheid (€ 1 miljoen)
Binnen het programma Autobereikbaarheid kunnen we incidenteel € 1 miljoen besparen in 2017. Dit betreft aan de ene kant projecten die goedkoper uitvallen of door andere partijen worden getrokken en aan de andere kant het niet uitvoeren van een project met minder prioriteit.

7.4 Parkeren

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ 137.000

€ 177.000

€ 314.000

Exploitatie parkeerbedrijf (€ 129.000)
Jaarlijks wordt de meerjarenprognose van het parkeerbedrijf geactualiseerd. De begroting 2017 is gebaseerd op een geactualiseerde meerjarenprognose. Het resultaat parkeerbedrijf (deelprogramma 7.1 en 7.4) bedraagt
€ 1,158 miljoen positief en kan als volgt worden samengevat (exclusief reservemutaties).

Deelprogramma      Resultaat
7.1 Fiets         €-     55.000
7.4 Parkeren      € 1.026.000
Totaal         €    971.000
Overig         €    187.000
Resultaat      € 1.158.000

In 2017 voegen we dit positief verwacht resultaat op het parkeerbedrijf (inclusief fietsparkeren deelprogramma 7.1) van € 1,2 miljoen toe aan de reserve. Dit is € 712.000 hoger dan in 2016. Verder verwachten we meer opbrengsten verwacht (€ 583.000) bij de parkeergarages (ingroei) en bij het straatparkeren.  Per saldo een voordeel van € 129.000.

Stadstoezicht (€ 161.000)
De lasten voor parkeerhandhaving stellen we voor om te verrekenen met het parkeerbedrijf. In een dienstverleningsovereenkomst hebben we afspraken gemaakt over de verrekening van kosten. In 2017 brengen we minder kosten in rekening. Verder dalen de kosten in dit deelprogramma door de overheveling van overheadbudgetten naar programma 14 in verband met gewijzigde wetgeving.

Overige mutaties (24.000)
De overige mutaties tellen op tot een voordeel van € 24.000.

7.6 Overig verkeer

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

€ -3,6 miljoen

€ 400.000

€-3,2 miljoen

Kapitaallasten (€ -391.000)
Het rente omslag percentage (ROP) wordt met ingang van 2017 verlaagd van 2,5% naar 2,3%. Hierdoor ontstaat een voordeel op de kapitaallasten van € 59.000. Ook nemen we de vrijval kapitaallasten 2016 niet meer op in 2017. Hierdoor ontstaat een nadeel op kapitaallasten van € 450.000.

Continuering spaarregeling ringwegen na 2016 (€ -454.000)
Samen met de provincie sparen we voor de verbetering van de Noordelijke, Oostelijke en Westelijke Ringweg, in de verhouding 2/7 stad en 5/7 provincie. De provincie heeft aangeboden dat als wij de spaarregeling ook na 2016 voortzetten, de provincie bereid is deze regeling uit te breiden met de rechtstreekse ontsluiting vanaf de Oostelijke ringweg via de Oosterhamrikzone en de nieuwe zuidelijke ontsluiting van het stationsgebied. Bij de jaarrekening 2014 heeft de gemeenteraad besloten om € 454.000 te reserveren voor onze bijdrage in 2017. Daarnaast reserveren we nu voorlopig onze bijdrage vanaf 2018.

Aanpak Diepenring (€ -1 miljoen)
In het coalitieakkoord 2014-2018 hebben we een aantal thema’s benoemd waarop we willen intensiveren. Bij het thema Verplaatsen stellen we voor om vanaf  2017 structureel € 1 miljoen te reserveren voor het aanpakken van de Diepenring.

Werken derden Stadsontwikkeling (saldo neutraal)
We verwachten in 2017 meer werkzaamheden voor derden te verrichten. Ook verwachten we daarvoor meer inkomsten door vergoedingen van derden te ontvangen. De lasten en baten binnen dit deelprogramma stijgen hierdoor met € 391.000.

Stedelijk investeringsfonds (€ -1,5 miljoen)
In 2017 herijken we het programma Stedelijk investeringsfonds (voorheen Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) waardoor we ruimte hebben voor het opnemen van 6 nieuwe projecten. Voor het project Uitvoeringsprogramma Binnenstad stellen we voor om de reserve Stedelijk investeringsfonds aan te vullen met € 1,526 miljoen. Dit leidt tot een last in de begroting van € 1,5 miljoen.

Overige mutaties (€ 145.000)
De overige mutaties tellen op tot een voordeel van € 145.000.