Begroting 2017

4.2.3 Interventies Veilig opgroeien

Ouders hebben in de opvoeding de eerste verantwoordelijkheid. Maar ook familieleden, leerkrachten, vrienden, buren en sportbegeleiders spelen een rol. Samen zorgen ze voor 'opvoedkracht'. Waar nodig en mogelijk bieden we
ondersteuning. Dat doen we zo vroeg mogelijk waarbij het gezin en de jeugdige in het dagelijks leven centraal staan.

Hierbij werken wij aan preventie door zowel vroeg signalering te bevorderen als voorwaarden te creëren die bijdragen aan een positieve leefomgeving.

Daar waar onveilige situaties toch ontstaan plegen wij effectieve interventies in het kader van onze aanpak Kindermishandeling. Met ingang van 1 januari 2015 is met de transformatie van de jeugdhulp de verantwoordelijkheid voor de aanpak van kindermishandeling volledig op gemeentelijk niveau neergelegd. In onze stad heeft deze aanpak hoge prioriteit, want alle kinderen hebben recht op een veilige leefomgeving. Tevens merken we hierbij op dat kindermishandeling hoge maatschappelijke kosten met zich meebrengt, want slachtoffers doen een groter beroep op gezondheidszorg en hulpverlening en lopen een sterk verhoogd risico om later opnieuw slachtoffer of pleger te worden van huiselijk geweld. We willen met onze interventies de veiligheid voor kinderen borgen en kindermishandeling aanpakken. Wij stellen in 2017 een bedrag ter hoogte van € 300.000 beschikbaar voor deze aanpak.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd

 2017

Aantal meldingen bij  Veilig Thuis  kindermishandeling  

-

376

-

> 400

Aantal hermeldingen bij Veilig Thuis  kindermishandeling

-

-

-

-

Aantal op de wachtlijst Veilig Thuis

-

-

-

10

Aantal beschermingsonderzoeken door de Raad voor de Kinderbescherming in het kader van kindermishandeling

141

151

-

< 150

Hoe staan we ervoor?

De signalering en aanpak van kindermishandeling vindt grotendeels plaats op wijkniveau, in de WIJ-teams. Daarnaast faciliteren we met ingang van 1 januari 2015 samen met de andere Groninger gemeenten Veilig Thuis Groningen, het regionale advies- en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Veilig Thuis Groningen had in eerste instantie een negatieve, maar in tweede instantie een positieve beoordeling van de inspectie. In 2016 heeft Veilig Thuis verbeterplan uitgevoerd en hiervoor hebben de Groninger gemeenten extra middelen ter beschikking gesteld. Daarnaast hebben we, mede op basis van het Actieplan Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid, het afgelopen jaar geïnvesteerd in de deskundigheidsbevordering van de WIJ-teams rond signalering en aanpak van kindermishandeling.

Tenslotte hebben we ons aangesloten bij de landelijke Monitor Kindermishandeling van het Nederlands Jeugdinstituut. Hiermee krijgen we meer inzicht in de resultaten van ons beleid en kunnen we ons beleid ook vergelijken met dan van andere gemeenten.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen er voor zorgen dat alle kinderen groeien op in een veilige leefomgeving. Daarvoor gaan we in 2017 de signalering en melding van kindermishandeling bevorderen en zorg dragen voor een effectieve aanpak wanneer kindermishandeling is geconstateerd.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Borging van de Meldcode kindermishandeling/huiselijk geweld en de Kindcheck binnen de gemeente, het primair onderwijs en maatschappelijke organisaties (sport, sociaal-cultureel, vrijwilligersorganisaties);
  • Uitvoeren actieplan Gezinnen met geringe sociale redzaamheid;
  • Aanstellen aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de gemeente;
  • Implementeren van de "10 van Noord"(de basis voor een goed preventief beleid tegen kindermishandeling in het Noorden) in de regio Groningen als onderdeel van de afspraken met de Landelijke Taskforce Kindermishandeling;
  • Faciliteren Veilig Thuis, inclusief Verbeterplan. Een belangrijk onderdeel van het verbeterplan is de samenwerking lokale teams (in Groningen de WIJ-teams);
  • Versterken van de samenwerking tussen de zorg en het gedwongen kader op basis van het landelijk samenwerkingsprotocol Veilig Thuis, politie en openbaar ministerie.