Begroting 2017

4.2.2 Individuele maatwerkvoorzieningen, jeugdhulp en jeugdbescherming

Op grond van de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben wij de wettelijke opdracht om onze inwoners met een beperking te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en participatie. Wij hebben de ambitie iedereen zo goed mogelijk mee te laten doen In de samenleving. Zoveel mogelijk op eigen kracht, waar nodig met ondersteuning van het sociaal netwerk, algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op iemands individuele situatie. Daarvoor wordt een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar iemands persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld vervoer of een traplift. Bij een algemene voorziening is dit niet het geval.

We bieden jeugdhulp waar een jeugdige of zijn ouders dit nodig hebben bij problemen met het opgroeien, de zelfredzaamheid of maatschappelijk participatie. In Groningen willen we:

 • De opvoedkracht van ouders en de zelfredzaamheid van jeugdigen versterken zodat ze eventuele problemen zoveel mogelijk binnen het eigen netwerk zelf kunnen oplossen;
 • Dat jeugdigen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving opgroeien en deelnemen aan het gewone leven. Ondersteuning bieden we in de natuurlijke omgeving. Hiertoe transformeren we het jeugdstelsel;
 • Als er (tijdelijk) hulp van buiten nodig is, dat de betrokken jeugdigen en betrokken ouders/opvoeders de begeleiding en ondersteuning krijgen die nodig is. En dat ze daar tevreden over zijn;
 • Streven naar het inzetten van minder intensieve specialistische jeugdhulp en het voorkomen van terugval.

De school is een plek om problemen vroeg te signaleren. Gemeenten en schoolbesturen hebben daarbij een eigen verantwoordelijkheid. Gezamenlijk gaan we uit van: één kind, één gezin, één plan, één regisseur en één integrale benadering op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en werk & inkomen. Daarom werken we samen op lokale, regionale en provinciale schaal. Wij hebben de jongerenaanpak ingezet om de integrale werkwijze jeugdhulp, onderwijs en arbeidsmarkt te realiseren. De pilot School als Wijk is in 2016 geborgd door middel van de inzet van het voortgezet onderwijs (VO) WIJ-team. We organiseren frequente overleggen tussen de contactpersonen onderwijs en de WIJ-teams om de samenwerking te bevorderen.

Binnen de Jongeren aanpak speelt de Taskforce Jongeren een centrale rol. De Taskforce biedt onder andere een escalatiemodel voor professionals die met kwetsbare jongeren werken en is bevoegd om oplossingen voor een jongere te forceren als professionals er niet uitkomen. Onderdeel hiervan is ook het (snel) aanpassen van uitvoeringsbeleid als jongeren als neveneffect van dit beleid in de knel raken. Wij beschrijven deze aanpak en wat we hiervoor in 2017 gaan doen in beleidsveld 3.2.3 Passend onderwijs

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Indicatoren

Behaald
 2014

behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd

 2017

Aantal inwoners dat gebruik maakt van de volgende maatwerkvoorzieningen Wmo:

 • Individuele ondersteuning (inclusief algemene voorzieningen huishoudelijke hulp)

-

5.704

-

-

 • Groepsgerichte ondersteuning

-

1.490

-

-

 • Kortdurend verblijf

-

111

-

-

 • Beschermd wonen

-

1.339

-

-

 • Vervoer- en woonvoorzieningen

-

8.797

-

-

Tevredenheid inwoners over maatwerkvoorzieningen Wmo

-

-

-

>2016

% ingediende klachten over maatwerkvoorzieningen Wmo

-

-

-

<2016

Tevredenheid van jeugdige en ouder/voogd over de ondersteuning

-

-

-

-

Aantal jeugdigen, ouders en voogden dat opnieuw gebruik maakt van
maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

-

-

-

-

Aantal ingediende klachten over maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

-

-

-

-

Hoe staan we ervoor?

Met ingang van 2016 zijn de raamovereenkomsten voor de individuele (met daaraan gekoppeld de algemene voorziening huishoudelijke hulp) en groepsgerichte ondersteuning, kortdurend verblijf en beschermd wonen van kracht. Deze overeenkomsten lopen tot en met 31 december 2017.

Per 2016 is de eerdere zware huishoudelijke hulp (HH2) geïntegreerd met de voormalige lichte individuele (AWBZ) begeleiding tot de voorziening lichte individuele ondersteuning. De lichte huishoudelijke hulp (HH1) is per 2016 een algemene voorziening. In principe dragen inwoners de kosten van een algemene voorziening zelf. Inwoners met een inkomen tot 130% sociaal minimum kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen van de gemeente. De tegemoetkoming dekt niet alle kosten van de algemene voorziening. Voor inwoners resteert een tariefbijdrage in de kosten. Als de tariefbijdrage niet op te brengen is voor mensen kunnen ze een beroep doen op de individuele bijzondere bijstand. Voor inwoners die meer ondersteuning nodig hebben blijft een maatwerkvoorziening mogelijk.
Tot slot hebben wij in 2016 de aanbesteding van het doelgroepenvervoer (leerlingenvervoer, Wmo-vervoer en WSW-vervoer) met de overige Groningse en Drentse gemeenten en de provincies Groningen en Drenthe voorbereid.

In 2016 hebben we de jeugdhulp gezamenlijk met 22 andere gemeenten aanbesteed. Hiermee zijn alle vormen van jeugdhulp op basis van financiële solidariteit ingekocht. Hiermee hebben we de continuïteit en de beschikbaarheid van de gewenste voorzieningen gewaarborgd. Een deel van de ingekochte ambulante jeugdhulp zetten we in vanuit de WIJ-teams. Hiermee kunnen de WIJ-teams jeugdigen dichtbij huis ondersteunen en eventueel kort behandelen. De gespecialiseerde jeugdhulp wordt ingezet via verwijzingen van WIJ-teams en huisartsen.

Wat willen we bereiken in 2017?

Rekening houdend met de looptijd van de raamovereenkomsten voor de individuele (met daaraan gekoppeld de algemene voorziening huishoudelijke hulp) en groepsgerichte ondersteuning, kortdurend verblijf en beschermd wonen gaan wij deze voorzieningen in 2017 opnieuw aanbesteden voor de periode vanaf 2018. Daarnaast besteden wij in 2017 het doelgroepenvervoer aan voor de periode vanaf 2018. Het doelgroepenvervoer omvat het leerlingenvervoer, Wmo-vervoer en het WSW-vervoer.

We zetten in 2017 verder in op een aantal belangrijke transformatieopgaven die gericht zijn op de kwalitatieve vernieuwing van het jeugdstelsel gericht op het (waar mogelijk) verminderen van de intramurale zorg en substitutie van zwaardere intensieve zorgvormen door meer ondersteuning en zorg dichtbij, opdat kinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving opgroeien en deelname aan het gewone leven. Dit zijn meerjarige opgaven die gemonitord worden.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Bieden van algemene - en maatwerkvoorzieningen (huishoudelijke hulp, individuele ondersteuning (licht, middel en zwaar), groepsgerichte ondersteuning (dagbesteding), kortdurend verblijf, beschermd wonen, woonvoorzieningen en vervoer);
 • Bieden van jeugdhulpvormen (ambulante jeugdhulp, ambulante specialistische jeugdhulp, vormen van specialistische Jeugdhulp verblijf (in- en exclusief behandeling), pleegzorg, uitvoering van rechtelijke maatregelen, integrale trajecten en specialistische jeugdhulp voor weinig voorkomende problemen);
 • Continueren van de transformatieopgaven voor de jeugdhulp in samenwerking met de jeugdhulpaanbieders en jeugdigen en ouders. We zetten bij de inkoop jeugdhulp extra in op de samenhang.