Begroting 2017

4.2.1 Ondersteuningsstructuur WIJ-Groningen

In het voorlopige model voor de WIJ-teams is een aantal kernfuncties onderscheiden. Deze

hebben betrekking op de twee hoofdtaken van de WIJ-teams: individuele ondersteuning en een collectieve, preventieve aanpak. Binnen beide hoofdtaken wordt vraaggericht gewerkt.

De WIJ-teams werken aan de volgende doelen:

 • Iedereen doet mee naar vermogen, ongeacht eventuele beperkingen. Talenten worden benut;
 • De zelfredzaamheid en samenredzaamheid nemen toe;
 • Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op en ontwikkelen zich;
 • De zorg normaliseert en ontmedicaliseert;
 • Minder kinderen met een stempel/indicatie. Meer opvoedkracht bij ouders zelf en beroepsopvoeders (zoals kinderopvang, scholen, sportverenigingen);
 • De gezondheid en het welbevinden van inwoners nemen toe;
 • Stadjers kunnen langer zelfstandig blijven wonen;
 • De kosten voor zorg en ondersteuning blijven binnen het beschikbare budget;
 • De geboden ondersteuning is vraaggericht en ontkokerd.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd

 2017

% cliënten 'basisondersteuning' dat werkt met één gezin, één plan, één regisseur

-

-

-

-

% cliënten 'basisondersteuning' dat een deel van het ondersteuningsplan zelf en/of met behulp van het eigen netwerk uitvoert

-

-

-

-

% cliënten met 'basisondersteuning' waarvan de beoogde doelstellingen in
het plan van aanpak zijn bereikt

-

-

-

-

% hulpvragen dat door de WIJ-teams is opgelost door verwijzing naar algemene basisvoorzieningen

-

-

-

-

% hulpvragen dat door de WIJ-teams is toegeleid naar professionals of specialistische zorg

-

-

-

-

% klachten die betrekking heeft op de ondersteuningsstructuur

-

-

-

-

Hoe staan we ervoor?

Op de hoofdtaak ‘individuele ondersteuning’ hebben wij de volgende functies verenigd in de WIJ-teams:

 • Inloop, ontmoeting en ingang;
 • Signalering;
 • Triage en ‘het gesprek’;
 • Beslissen en toeleiden;
 • Casemanagement;
 • Kortdurende ondersteuning en lichte behandeling;
 • Checken en present.

Vanuit de tweede hoofdtaak, ‘collectieve, preventieve aanpak’, werken de WIJ-teams aan:

 • Collectieve preventie;
 • Het versterken van ontwikkelingskansen van kinderen;
 • Het versterken van sociale netwerken en het vergroten van maatschappelijke participatie.

Wat willen we bereiken in 2017?

Voor 2017 hebben we aandacht voor:

 • Meer eigen regie door te werken op basis van het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’;
 • Het stabiliseren dan wel versterken van de zelfredzaamheid van bewoners door inzet vanuit de WIJ-teams;
 • Effectiviteit van interventies (meer evidence-based programma's);
 • Adequate wijze van afhandeling van vragen van bewoners (tijdig, aard van beantwoorden ondersteuningsvraag).
 • Vergroten contacten en bekendheid WIJ in de wijk. Hierbij ontvangen de WIJ-teams niet alleen burgers op locatie maar gaan de WIJ-medewerkers ook actief de wijken in om burgers te ontmoeten.

Wat gaan we hiervoor doen?

 •  Werken met één vaste regisseur per gezin/huishouden op basis van een integraal ondersteuningsplan dan wel familiegroepsplan, met meer ruimte voor eigen ideeën van wijkbewoners en netwerken uit de wijk;
 •  Met behulp van een aantal pilots onderzoeken welke vormen van ondersteuning, die nu vanuit maatwerkvoorzieningen en via zorgtoewijzingen worden georganiseerd, via een algemene voorziening kunnen worden verzorgd (in de lijn van de transformatiegedachte);
 •  Het steeds meer finetunen van de door de WIJ-teams geboden dienstverlening, op de specifieke vraagstukken die in een specifiek gebied leven.