Begroting 2017

4.1.6 Doorontwikkeling WIJ-Groningen

WIJ Groningen vormt het hart van het nieuwe gemeentelijke stelsel in het sociaal domein. Hiermee geven wij uitvoering aan een groot aantal gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Jeugdwet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Aanvullend bekijken we welke taken vanuit de Participatiewet kunnen worden uitgevoerd vanuit de WIJ-teams.

Wij vinden de basisvoorzieningen in onze wijken rondom Wij Groningen daarnaast van even groot belang. Wij richten onze inzet daarom eveneens op het ondersteunen en versterken van deze basisvoorzieningen. Investeren in de kracht van mensen begint met het in standhouden en versterken van de ‘sociale basis’, oftewel de basisvoorzieningen op het gebied van welzijn, sport, onderwijs, cultuur, werk & inkomen en gezondheid. Deze voorzieningen dragen eraan bij dat mensen zich kunnen ontwikkelen, zelf problemen kunnen voorkomen en zo veel mogelijk zelf aanpakken. Het is ook investeren in verschillende vormen van vrijwillige inzet: in mantelzorg voor familieleden, in vrijwillige zorg voor vrienden en bekenden, in initiatieven voor buurt- en zorgcoöperaties, en in buurthuizen-in-zelfbeheer die ruimte bieden aan ondersteunende activiteiten. Vrijwillige inzet en maatschappelijke initiatieven verbinden mensen met elkaar en voegen iets toe aan het leven van alle betrokkenen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd

 2017

% inwoners dat zegt bekend te zijn met de (toegang via) de WIJ-teams

-

-

-

-

% inwoners dat zegt gebruik te maken van de (toegang via) de WIJ-teams

-

-

-

-

% inwoners dat zegt tevreden te zijn over het functioneren van de WIJ-teams

-

-

-

-

% inwoners dat zegt tevreden te zijn over de toegankelijkheid van de WIJ-teams

-

-

-

-

Aantal signalen dat bij de WIJ-teams is ingediend

-

-

-

-

Hoe staan we ervoor?

Als gemeente organiseren wij de WIJ-teams met bijbehorende infrastructuur. Hiertoe zijn stadsbreed elf WIJ-teams voorzien, die al grotendeels zijn ingevoerd. In de tweede helft van 2016 gaan de laatste vier WIJ-teams van start.

Het opzetten van de WIJ-teams vindt plaats in samenspraak met de stakeholders. De bemensing van de WIJ-teams vindt plaats op basis van afspraken met leverende partijen, verwoord in een door alle deelnemende partijen te tekenen convenant. Leden van de WIJ-teams blijven in dat kader in dienst van de ‘moederorganisatie’ en worden van daaruit beschikbaar gesteld aan WIJ Groningen. Momenteel is sprake van 29 verschillende convenantpartners. Medewerkers van de WIJ-teams worden hiërarchisch aangestuurd vanuit de moederorganisatie, maar functioneel door de betreffende WIJ-manager. De WIJ-managers zijn in dienst van de gemeente om de sturing op de inrichting van de teams te borgen.

In 2016 zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden gestart die erin moeten voorzien dat WIJ Groningen met ingang van 2018 door een nieuwe juridische entiteit wordt georganiseerd. Daarmee werkt de gemeente toe naar een scherper onderscheid in rollen, met de gemeente Groningen als opdrachtgever en een nieuwe juridische entiteit als opdrachtnemer. Over de vraag welke vorm deze nieuwe juridische entiteit krijgt vindt in november 2016 besluitvorming plaats door de raad.

Wat willen we bereiken in 2017?

De WIJ-teams werken aan:

  • Een laagdrempelige integrale ingang in de wijk voor wijkbewoners met vragen en aanbod op het gemeentelijk sociaal domein;
  • Een zo doeltreffend mogelijke ondersteuning te organiseren voor wijkbewoners die ondersteuningsbehoefte hebben gericht op het behouden dan wel versterken van hun zelfredzaamheid, het kunnen meedoen in de samenleving en het kunnen bieden van voldoende ontwikkelingskansen voor hun kinderen;
  • De ondersteuning doelmatig te organiseren, waarbij per saldo de zorgconsumptie en bijbehorende zorg-/ondersteuningskosten in het gebied afnemen;
  • Het bewerkstelligen van een toename van de tevredenheid van wijkbewoners over de kwaliteit en wijze van ondersteuning;
  • Het faciliteren van vernieuwende initiatieven gericht op het versterken van de sociale netwerken van inwoners en de maatschappelijke participatie van inwoners te vergroten.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Het opbouwen van een laagdrempelige, wijkgerichte sociale infrastructuur voor alle bewoners, in sterke mate gericht op preventie;
  •  Het sturen op een effectieve samenwerking tussen WIJ-teams, gebiedsteams, gemeente, instellingen en partners;
  • Het zoeken naar mogelijkheden om meer gebruik te maken van innovatie.