Begroting 2017

4.1.5 Lokaal gezondheidsbeleid, infectieziektebestrijding en openbare gezondheidszorg

Een prettige leefomgeving voor jong en oud, voor zowel een 8 of 88 jarige, werkt positief op ons welzijn en onze gezondheid. In die zin staat gezondheidsbeleid niet op zichzelf. Ons gezondheidsbeleid versterkt en draagt bij aan de verschuiving naar preventie in onze andere beleidsvelden. Tegelijkertijd hebben de interventies die we plegen in het kader van onze andere beleidsvelden op hun beurt weer een positief effect op de gezondheid van de inwoners van onze stad. Positieve gezondheid wil zeggen dat wij streven naar een omgeving die in algemene zin positief is voor de gezondheid van de burgers in onze stad. Een dergelijke omgeving nodigt uit tot gezonde keuzes. Aanvullend op de algemene verbinding tussen gezondheid en een positieve leefomgeving, benoemen we in dit hoofdstuk de acties de we specifiek doen in het kader van de gezondheidsbeleid, infectieziekten en openbare gezondheid.

We willen een stad zijn waar iedere baby een gezonde start heeft, onze kinderen opgroeien tot gezonde volwassenen en waarin volwassenen gelijke kansen hebben op gezondheid en een gezonde levensloop. Hoe we dit willen doen staat beschreven in het uitvoeringsprogramma Samen Gezond in Stad. Dit is opgebouwd uit drie programmasporen Gezonde Stad, Gezonde Wijk en Gezonde Jeugd.. Tussen de Groninger wijken bestaan substantiële verschillen qua leefwijze en leefstijl, die mede samenhangen met de sociaaleconomische situatie van de bewoners. Om deze reden investeren wij ook het komende jaar extra in de Groninger wijken met de grootste gezondheidsachterstanden. In het kader van gezonde jeugd investeren we in het gezond opgroeien van kinderen en stimuleren wij een actieve en gezonde leefstijl.

Daarnaast hebben we op basis van de Wet publieke gezondheid een belangrijke rol in de bestrijding van infectieziekten. We zijn zowel verantwoordelijk voor preventieve maatregelen als voor bestrijding van (een epidemie van) infectieziekten, zoals tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen (soa).

In het de openbare gezondheidszorg richten we ons op:

 • Jeugdgezondheidszorg;
 • Forensische geneeskunde;
 • Epidemiologie;
 • Technische hygiënezorg (waaronder inspecties kinderopvang;)
 • Milieugezondheidszorg;
 • Infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, seksuele gezondheidszorg;
 • Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio;
 • Crisisdienst.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd

 2017

% 5-jarigen op gezond gewicht

-

-

82%

80%

% 10-jarigen op gezond gewicht

-

-

72%

75%

% jongeren in het voorgezet onderwijs (< 18) dat binge drinkt

-

-

47%

41%

% volwassenen met gezonde psychische gezondheid

-

-

-

93%

% jongeren op het voortgezet onderwijs dat voldoende weerbaar is

-

-

58%

-

Hoe staan we ervoor?

We zetten in op dat gezondheid steeds meer ‘op de agenda komt’ en dat gezondheid ‘leeft’ ook bij bewoners. Op diverse terreinen stimuleren we de gezondheid van de inwoners (armoede, participatie, sport, ruimtelijk). De WIJ-teams helpen ons daarbij waar het gaat om preventie en gezondheidsbevordering. Door vroegtijdig problemen als eenzaamheid, ontbreken van een sociaal netwerk, armoede, pesten, depressie te signaleren en op te pakken kan erger worden voorkomen.

Het onderwerp 'Gezonde Stad' krijgt binnen het brede thema Healthy Ageing steeds meer aandacht. Groningen profileert zich in samenwerking met de kennisinstellingen en het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN) binnen Europa als Healthy Ageing Stad. De ambitie is om in het Noorden de eerste ‘Man Made blue zone’ te maken. Groningen wil daaraan graag bijdragen.

Doelgroepen weten de GGD te vinden voor soa-onderzoek en vragen over seksualiteitsproblemen en risicogedrag en andere gezondheidsproblemen (zoals abortus). Door nieuwe vormen van seksuele hulpverlening verwachten we op termijn een afname van de consulten op de spreekuren met een groter bereik van de doelgroep. Daarnaast sluiten we zoveel mogelijk aan bij nieuwe ontwikkelingen op e-health gebied.

We stimuleren het gebruik van de consulten en het inloopspreekuur van het Straat Prostitutie Project door prostituees. Het doel daarbij is onder andere het snel constateren van soa’s. We stimuleren in dat kader tevens het gebruik van van de soa-sense spreekuren van de GGD Groningen en UMCG. Verder zetten we met alle betrokken instellingen in op een persoonsgerichte aanpak om de prostituees uit de Tippelzone te halen. Tenslotte faciliteren we in 2017 een toename van e-hulpverlening.

We willen de publieke gezondheid effectief en efficiënt organiseren. Het scenario dat vanuit het ontwikkelperspectief daarvoor is gekozen, werken we in 2017 uit. De GGD zal dan een meer op de behoeften van gemeenten toegesneden taakinvulling leveren. We zullen nadrukkelijker met gezamenlijk overeengekomen opdrachten werken zodat de aansluiting op ons sociale domein wordt versterkt. Aansluiting op de WIJ-ontwikkeling is daarbij voor ons voorwaarde.

Wat willen we bereiken in 2017?

We bevorderen dat gezondheid steeds meer ‘op de agenda komt’ en dat gezondheid ‘leeft’, vooral ook bij bewoners van onze stad. Op diverse terreinen stimuleren we de gezondheid van de inwoners (armoede, participatie, sport, ruimtelijk). De WIJ-teams helpen ons daarbij waar het gaat om preventie en gezondheidsbevordering. Door vroegtijdig problemen als eenzaamheid, ontbreken van een sociaal netwerk, armoede, pesten, depressie te signaleren en op te pakken kan erger worden voorkomen.

Het onderwerp 'Gezonde Stad' krijgt binnen het brede thema Healthy Ageing steeds meer aandacht. Groningen profileert zich in samenwerking met de kennisinstellingen en het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN) binnen Europa als Healthy Ageing Stad. De ambitie is om in het Noorden de eerste ‘Man Made blue zone’ te maken. Groningen wil daaraan graag bijdragen.

Doelgroepen weten de GGD te vinden voor soa-onderzoek en vragen over seksualiteitsproblemen en risicogedrag en andere gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld abortus). Door nieuwe vormen van seksuele hulpverlening verwachten we op termijn een afname van de consulten op de spreekuren met een groter bereik van de doelgroep. Daarnaast sluiten we zoveel mogelijk aan bij nieuwe ontwikkelingen op e-health gebied.

Bij de prostituees die we zien op de consulten van het Straat Prostitutie Project en het inloopspreekuur verwachten we op basis van de trends van de afgelopen jaren zo’n 300 consulten in 2017 waarin ongeveer 10% aan positieve soa’s worden geconstateerd. Er wordt met alle betrokken instellingen ingezet op persoonsgerichte aanpak om de prostituees uit de Tippelzone te halen. Uitgaande van de resultaten in de afgelopen jaren worden er in 2017 rond de 4300 bezoekers verwacht aan de soa-sense spreekuren van de GGD Groningen en UMCG, waarvan ongeveer 70% jonger zal zijn dan 25 jaar. Op basis van onze ervaringen zal tussen de 20% en 25% van de bezoekers daadwerkelijk een soa hebben. Er zal in 2017 nog meer gebruik gemaakt worden van e-hulpverlening.   

We willen de publieke gezondheid effectief en efficiënt organiseren. Het scenario dat vanuit het ontwikkelperspectief  daarvoor is gekozen, werken we in 2017 uit. De GGD zal dan een meer op de behoeften van gemeenten toegesneden taakinvulling leveren. We zullen nadrukkelijker met gezamenlijk overeengekomen opdrachten werken zodat de aansluiting op ons sociale domein wordt versterkt. Aansluiting op de WIJ-ontwikkeling is daarbij voor ons voorwaarde.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Vergroten expertise op het gebied van gezond opgroeien, gezond oud worden en een gezonde levensloop door samenwerking met de kennisinstellingen en expertise-centra (‘ Healthy Ageing’);
 •  Aandacht voor preventie en gezondheid vanuit de Wij-teams;
 • Aanpakken overgewicht op een integrale manier met behulp van de JOGG-methodiek;
 • Inzet van het consultatieteam Pesten en uitvoering training Plezier op school;
 • Evaluatie en formuleren vervolgaanpak van het alcoholplan ‘de maat is vol’;
 • Uitvoeren Stimuleringsprogramma Lokale Aanpak Gezondheidsachterstanden;
 • Inzet van ervaringsdeskundigen of lotgenoten van suicide om kennis en kunde van de medewerkers in het Wij-team te vergroten;
 • Het houden van geïntegreerde spreekuren voor soa/seksualiteitshulpverlening ;
 • Openstellen van de huiskamer op de tippelzone Bornholmstraat van het Straat Prostitutie Project Voeren intakegesprek met de prostituees die nieuw in de stad komen te werken;
 • Continueren landelijk hepatitis B vaccinatieprogramma voor homomannen en voor prostituees;
 • Digitalisering partnerwaarschuwing;
 • Project Liefde en Genot (voornamelijk VMBO- en leerweg-ondersteunende scholen);
 • Het geven van voorlichting aan de doelgroep(en), waarbij de nadruk ligt bij de jongeren met een laag verstandelijke beperking;