Begroting 2017

4.1.3 Opvoedkracht

We hebben de ambitie dat jongeren in staat zijn hun talenten te ontwikkelen en gezond opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Samen met jeugdigen zelf, ouders, scholen, kinderopvang, maatschappelijk betrokken partners en WIJ-teams willen we hiervoor de voorwaarden creëren. Preventie is daarbij een belangrijk aspect. We noemen deze ambitie: positief opgroeien.

Onze leidraad is de Internationale rechten van het Kind. De kinderrechten vormen een breed kader dat bijvoorbeeld raakt aan passend onderwijs, veiligheid, civil society en gezond opgroeien. Een stem geven aan de jongeren vinden wij daarbij een belangrijk aandachtspunt. Daarom zijn we bijvoorbeeld voornemens om een Groninger jongerenombudsman aan te stellen voor jongeren van 0-18 jaar, en hun ouders. De jongerenombudsman krijgt tot doel te bevorderen dat wij een scherp en onafhankelijk beeld hebben van de stand van zaken in onze stad met betrekking tot de rechten van het kind, zodat zij talentvol en veilig kunnen opgroeien. We creëren daarmee voor jongeren in Groningen een herkenbaar aanspreekpunt waar ze hun ideeën, wensen en kansen bespreekbaar kunnen maken.

Ouders hebben in de opvoeding de eerste verantwoordelijkheid. Maar ook familieleden, leerkrachten, vrienden, buren en sportbegeleiders spelen een rol. Samen zorgen ze voor 'opvoedkracht'. Waar nodig en mogelijk bieden we ondersteuning. Dat doen we zo vroeg mogelijk waarbij het gezin en de jeugdige in het dagelijks leven centraal staan. Hierbij werken wij aan preventie door zowel vroeg signalering te bevorderen als voorwaarden te creëren die bijdragen aan een positieve leefomgeving. Daar waar ongezonde of onveilige situaties toch ontstaan plegen wij effectieve interventies, bijvoorbeeld in het kader van onze aanpak Kindermishandeling.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting 2016

Beoogd

 2017

Aantal samenwerkingsprojecten van de WIJ-teams ter versterking van de opvoedkracht (onder andere met scholen)

-

-

-

Aantal meldingen bij Veilig Thuis kindermishandeling  

-

376

-

> 400

Hoe staan we ervoor?

We organiseren samen met de kinderopvang, scholen en andere maatschappelijke partners in de stad activiteiten gericht op het versterken van de positieve opvoedkracht van ouders zoals consultatiebureaus, cursussen opvoedingsondersteuning en ontmoetingsplekken voor (jonge) ouders. Samen met andere partijen in de wijk ontwikkelen we de Vreedzame wijk, gericht op het versterken van een positief opvoedklimaat in de wijk, in de scholen, de opvangvoorzieningen en andere welzijns- en sportvoorzieningen. Door de inzet van pedagogische coaches investeren we in het versterken van de opvoedkracht en opvoedvaardigheden van pedagogische medewerkers in de kinderopvang en leerkrachten in het onderwijs.

Wat willen we bereiken in 2017?

Een positief opvoed- en opgroeiklimaat in gezinnen, kinderopvang, scholen, wijken, buurtcentra, sportverenigingen en andere basisvoorzieningen. Samen vormen zij een stevig netwerk en vangnet als het nodig is rond de jeugdige en het gezin. Dit ondersteuningsnetwerk is gericht op het versterken van de positieve opvoedkracht van ouders en van het opvoedklimaat in de directe omgeving van de jeugdige. Positieve ondersteuning vanuit de eigen omgeving (familie, vrienden, school, kinderopvang) maakt dat mogelijk. We besteden extra aandacht aan jonge kinderen. We signaleren tijdig ontwikkelingsachterstanden bij kinderen en de behoefte aan opvoedingsondersteuning bij ouders.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  In samenwerking met scholen, kinderopvangaanbieders, WIJ-teams, gebiedsteams en andere partners in de wijk ontwikkelen van een structureel preventief ondersteuningsnetwerk voor ouders en jeugdigen;
  •  Ontwikkelen en invoeren in wijken van methodieken als de Vreedzame wijk en Groningen-fit;
  • Versterken van het positief pedagogisch handelen van medewerkers in de basisvoorzieningen;
  • Borgen van buitenschoolse preventieve voorzieningen zoals opvoedondersteuning, huiskamers en BSO+;
  •  Aansluiten preventieve ondersteuning WIJ-teams op de ondersteuning vanuit (passend) onderwijs en de voorschoolse voorzieningen;
  •  Ontwikkelen van nieuwe methodieken die de eigen kracht en het perspectief van jeugdigen (en ouders) centraal stelt, waarbij samenwerking met de jeugdige (en de ouder) als partner vanzelfsprekend is;
  • We stellen in het kader van een pilot een jongerenombudsman aan voor de duur van twee jaren en voegen hem toe aan het bureau van de gemeentelijke ombudsman.