Begroting 2017

4.1.2 Bevorderen van samenredzaamheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken

Voor het welbevinden zijn sociale contacten in de eigen buurt van grote betekenis. Mensen kunnen hierdoor gemakkelijker samen activiteiten ondernemen, elkaar helpen en iets aan elkaar vragen. Wij hebben de overtuiging dat veel mensen iets voor een ander willen doen. Wij vinden het belangrijk dat mensen daarvoor gewaardeerd en gezien worden. Daarnaast moeten mantelzorgers en vrijwilligers kunnen rekenen op adequate faciliteiten en (professionele) ondersteuning. Die worden geboden door verschillende (gesubsidieerde) instellingen en in de (wijk)accommodaties.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd

 2017

% inwoners dat zegt dat er sociale samenhang is in de buurt

20%

-

Toename

-

% inwoners dat zegt zich (mede) verantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid in de buurt

79%

-

Toename

-

% buurtbewoners dat zegt bereid te zijn een buurtgenoot te helpen in geval van ziekte of beperking

91%

-

Stabiliseren

-

% inwoners dat zegt het afgelopen jaar actief te zijn geweest om de buurt te verbeteren

62%

-

Toename

-

Hoe staan we ervoor?

Het bevorderen van sociale samenhang, samenredzaamheid en leefbaarheid in de wijken is een belangrijk doel van de gebiedsgerichte aanpak. Daarin zetten we in op de ontwikkeling en uitrol van de WIJ-teams en de inzet van vijf gebiedsteams die het gemeentelijk wijk- en gebiedsgericht werken uitvoeren. De nadruk ligt op de ontwikkeling van preventieve collectieve activiteiten die het gevoel van welzijn stimuleren en bijdragen aan een positieve gezondheidsontwikkeling. Daardoor voorkomen we dat bewoners gebruik maken van individuele vaak duurdere medische zwaardere zorg. Daarnaast hebben we aandacht voor de verbinding met en de aansluiting van de formele beroepsmatige zorg op de informele zorg (mantelzorgers en vrijwillige inzet). Ook ondersteunen we bewonersinitiatieven gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en samenredzaamheid van de eigen woonomgeving.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen dat de inwoners van de Groninger wijken en dorpen met plezier wonen en leven. Dit geldt ook voor mensen met een hoge leeftijd, een beperking of een niet- Nederlandse achtergrond. In wijken bruist het van activiteiten die door en voor en met bewoners worden georganiseerd. Ieder draagt naar vermogen een steentje bij en dat geeft een gevoel van saamhorigheid, erbij te horen en thuis te zijn. De nadruk ligt op de ontwikkeling van preventieve individuele en collectieve activiteiten. Daarnaast willen we de hierboven genoemde verbinding met en de aansluiting van de formele beroepsmatige zorg op de informele zorg verder versterken. Vrijwilligers en mantelzorgers voelen zich (h)erkend en gewaardeerd. De informele zorg is de basis waar de formele zorg zich bij aansluit en aanpast.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Verder ontwikkelen gebiedsgerichte aanpak WIJ-teams;
  • Subsidiëren Humanitas (met haar vrijwilligersprojecten op gebied van eenzaamheid, verlies, opvoeden, opgroeien, thuisadministratie, detentie en mantelzorgondersteuning);
  • Subsidiëren MJD voor haar vrijwilligersprojecten en de makelaarsfunctie vrijwilligerswerk;
  •  Subsidiëren MJD en Humanitas voor hun verbinding met en inbreng van vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning in de Wij teams;
  •  We zoeken verbinding tussen maatschappelijke vragen, maatschappelijk verantwoorde ondernemers en vrijwillige inzet via de Groninger Uitdaging;
  •  Stimuleren en vrijwillige inzet voor en door vluchtelingen en statushouders;
  •  Stimuleren en subsidiëren vrijwilligerswerk binnen de kerken.