Begroting 2017

4.1.1 Actief burgerschap en bewonersinitiatieven

We stimuleren actief burgerschap en bieden faciliteiten aan burgers die verantwoordelijkheid willen nemen voor elkaar en hun omgeving. Mensen zijn in hun wijk of buurt beter in staat kansen te benutten of oplossingen aan te dragen voor problemen die zij ervaren. Niet meer de vraag "wie lost dit voor mij op" maar "wat kan ik daar aan bijdragen?". Dat kan door verbindingen te leggen met wijkbewoners onderling, met scholen , verenigingen, welzijnswerk, zorg , met ondernemers en de overheid. We willen ons als gemeente verbinden met burgerkracht.

Hoe staan we ervoor?

In het gebiedsgerichte werken stimuleren we dat bewoners zelf aan de slag gaan met het benutten van kansen en het oplossen van problemen die zij in hun leefomgeving signaleren of ervaren. We willen een betrouwbare samenwerkingspartner zijn die meedenkt en faciliteert. De wijkbewoners nemen meer verantwoording voor hun leefomgeving. Initiatieven kunnen ook een economische invalshoek hebben. Dat kan worden ontwikkeld in de vorm van een wijkonderneming, bewonersbedrijf of buurtcoöperatie. We zien mooie ontwikkelingen op dit vlak.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen de "beweging" van actief burgerschap voeden en faciliteren zodat zij zich verder uit kan breiden en het aantal actieve burgers en burgerinitiatieven toeneemt en het een bruisende energieke beweging wordt.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Het faciliteren van vormen van ontmoeting en dialoog over actief burgerschap en concrete initiatieven;
  •  Stimuleren en faciliteren wijkondernemingen en leggen slimme verbindingen met relevante samenwerkingspartners;
  •  Samen met bewoners vormgeven aan het Right to Challenge. Dit doen we door in gesprek te gaan met bewoners over Right to Challenge en gezamenlijk te experimenteren met Right to Challenge met (kleinschalige) pilots.