Begroting 2017

4.1: Sociaal klimaat

Inleiding

Binnen het deelprogramma Sociaal klimaat kijken we hoe we de ‘Civil Society’ kunnen vormgeven. We willen zelf- en samenredzaamheid bevorderen en ons richten op preventie. De maatschappelijke effecten die we willen bereiken met onze interventies zijn erop gericht dat onze bewoners tevreden zijn, het gevoel hebben regie te hebben over hun leven, te participeren, zich gezond te voelen en gelukkig te zijn.

Wij bevorderen de sociale basis in onze stad zowel met behulp van de WIJ-teams als door inzet op de basisvoorzieningen in de omgeving rondom de WIJ-teams. Investeren in de kracht van mensen begint met het in standhouden en versterken van de ‘sociale basis’, oftewel de basisvoorzieningen op het gebied van welzijn, sport, onderwijs, cultuur, werk, inkomen en gezondheid. Deze voorzieningen dragen eraan bij dat mensen zich kunnen ontwikkelen, zelf problemen kunnen voorkomen en zo veel mogelijk zelf aanpakken.

Het is ook investeren in verschillende vormen van vrijwillige inzet: in mantelzorg voor familieleden, in vrijwillige zorg voor vrienden en bekenden, in initiatieven voor buurt- en zorgcoöperaties, en in buurthuizen-in-zelfbeheer die ruimte bieden aan ondersteunende activiteiten. Vrijwillige inzet verbindt mensen met elkaar en voegt iets toe aan het leven van alle betrokkenen. Maatschappelijke initiatieven spelen een bijzondere rol in het versterken van de sociale basis. Ze zijn gericht op het versterken van sociale verbanden en het vergroten van maatschappelijke participatie en burgerkracht. We verwelkomen en ondersteunen deze initiatieven

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

 Behaald
2014

Behaald
2015

Begroting

2016

Beoogd
2017

Tevredenheid bewoners over de sociale leefomgeving en sociale infrastructuur

-

-

-

-

% bewoners dat vrijwilligerswerk doet

-

30%

-

% bewoners dat mantelzorg biedt

-

21%

-

Aantal burgerinitiatieven

-

-

-

-

% inwoners dat het gevoel heeft mee te doen aan de samenleving (zelfredzaamheid)

-

-

-

-

Aantal aanvragen voor (specialistische) ondersteuning en zorg

-

-

-

-

% inwoners dat zich gediscrimineerd voelt

-

-

-

-

% inwoners dat een beroep doet op specialistische ondersteuning en zorg

-

-

-

-

% inwoners dat positief scoort op schaalscore zelfregie

-

-

-

-

% inwoners dat zegt zich belemmerd te voelen in het dagelijks functioneren

-

-

-

-

% inwoners dat positief scoort op schaalscore eenzaamheid

% inwoners (≥ 18) dat zegt een goede gezondheid te ervaren

-

88%

-

% inwoners (jeugd < 18) dat zegt een goede gezondheid te ervaren

-

-

79%

% inwoners (≥ 18) dat zegt gelukkig te zijn

-

-

-

Gemiddeld gevoel van geluk van jongeren in 2e en 4e klas op het voortgezet onderwijs

-

-

7,4

-