Begroting 2017

Verkeer

Financiële risico's

Naam risico  

Parkeerbedrijf

Programma

Verkeer

Omschrijving

In de meerjarenprognose 2012 is een eerste aanzet gegeven voor een gevoeligheidsanalyse om inzicht te krijgen in de omvang van de risico’s en het benodigde weerstandsvermogen. Door de toename van de omvang van de vastgoedportefeuille (vooral parkeergarages) nemen de risico’s ook navenant toe.
Voor het bepalen van het risico van het parkeerbedrijf wordt een risicoanalyse uitgevoerd voor de onderdelen: rente, opbrengsten en kosten, OV-bijdrage, bezettingsgraad parkeergarages en straatparkeren.
Op basis van de meerjarenprognose 2015 is het incidentele risico gekwantificeerd op € 4,27 miljoen voor de periode 2016-2019. Rekening houdend met de kans van optreden vraagt dit een weerstandsvermogen van € 3,8 miljoen voor de periode tot en met 2019.
Voor de gehele looptijd (doorgerekend tot en met 2024) bedraagt het risicobedrag circa € 14,8 miljoen (2014 € 18,2 miljoen over de periode tot en met 2024). Rekening houdend met de kans van optreden komt dit neer op een benodigd weerstandsvermogen van € 13,4 miljoen.
De afname van het benodigde weerstandsvermogen wordt grotendeels verklaard door de lagere rente (effect € 2 miljoen) en door een lagere risico bij het bezettingsgraad risico van de gemeentelijke parkeergarages (vooral door aanpassing van de exploitatie-opzet Forumgarage). Het lagere risico bij de parkeergarages wordt verklaard door het feit dat de Oosterpoortgarage eind 2016 uit de exploitatie gaat (effect € 300.000) en doordat de Forumgarage (effect €400.000) later open gaat.

Risicobedrag 2017

€ 4,7 miljoen

Kans 2017

100%

Risicobedrag 2018

€ 5,5 miljoen

Kans 2018

100%

Risicobedrag 2019

€ 6,1 miljoen

Kans 2019

100%

Risicobedrag 2020

€ 6,4 miljoen

Kans 2020

100%

Structureel/Incidenteel

Incidenteel

1e signaleringsmoment

Al jaren in P&C documenten

Actie

Wij zullen jaarlijks het benodigde weerstandsvermogen opnieuw berekenen.

Naam risico  

Verkeer en vervoersprojecten

Programma

Verkeer  

Omschrijving

De risico's bij verkeersprojecten hebben voornamelijk betrekking op de omvang van de investeringskosten.  Vooraf worden de risico's zover mogelijk teruggebracht en beheerst door voor de start van uitvoering zoveel mogelijk uitgewerkte ontwerpen en kostenramingen beschikbaar te hebben.
Bij kleinere verkeersprojecten (onder de € 5 miljoen) houden we geen rekening met een risico. Deze projecten worden uitgewerkt tot en met het definitief ontwerp voordat een kredietaanvraag wordt gedaan. In de praktijk blijken zich op deze projecten nauwelijks afwijkingen voor te doen. Bij de grote verkeersprojecten houden we rekening met een risico van 10% van de  investeringskosten.

Voor de projecten verkeer en vervoer wordt de omvang van de risico's ingeschat op € 2,8 miljoen. Hierin is ook rekening gehouden met een onvoorzien deel, waarmee het risico van nieuwe verkeersprojecten kan worden opgevangen.

De investeringen  die voortvloeien uit de Netwerkanalyse zijn buiten beschouwing gelaten. We beschouwen deze kredieten als taakstellend. Als een afzonderlijke maatregel goedkoper of duurder uitvalt kan tussentijds worden bijgestuurd. We achten het risico minimaal en hebben deze projecten daarom buiten de risicoberekening gelaten.

Risicobedrag 2017

€ 2,8 miljoen

Kans 2017

50%

Risicobedrag 2018

€ 2,8 miljoen

Kans 2018

50%

Risicobedrag 2019

€ 2,8 miljoen

Kans 2019

50%

Risicobedrag 2020

€ 2,8 miljoen

Kans 2020

50 %

Structureel/Incidenteel

Incidenteel

1e signaleringsmoment

Al jaren in P&C documenten

Actie

Voorafgaand aan investeringen worden risico’s van verkeersprojecten zover mogelijk teruggebracht en beheerst door voor de start van uitvoering zoveel mogelijk uitgewerkte ontwerpen en kostenramingen beschikbaar te hebben. Daarnaast wordt per project de mogelijkheid bekeken om bij te sturen.