Begroting 2017

7.5.1 Verkeersveiligheid

Ons doel is: .Om verkeersveiligheid succesvol te bevorderen, is afstemming van maatregelen noodzakelijk bij infrastructuur, educatie en handhaving. Qua infrastructuur deden we in de stad en rondom de scholen de afgelopen jaren veel aan de inrichting. We concentreren ons nu op de aanpak van het gedrag van verkeersdeelnemers en het oplossen van verkeersonveilige situaties. Verkeerseducatie is de andere belangrijke pijler onder de verkeersveiligheid. We moeten scholieren die naar school gaan de verkeersregels leren en op gevaarlijke verkeerssituaties attent maken. De Groningse speerpunten brengen we onder in het regionale verkeerseducatieplan. Daarnaast vragen we de politie regelmatig om aandacht voor handhaving, vooral rond de scholen. Dit alles moet leiden tot minder onveilige situaties in het verkeer,  scholieren die de verkeersregels kennen en zich bewust zijn van de gevaren in het verkeer.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal verkeerseducatieprojecten op scholen

-

50

55

55

Aantal verkeerseducatieprojecten buiten onderwijs om

-

20

25

25

Aantal aangepakte verkeersonveilige situaties

-

3

6

8

Hoe staan we ervoor?

De afgelopen decennia is het aantal autokilometers en ook het fietsgebruik flink gestegen. Toch vallen er gelukkig minder slachtoffers in het verkeer dan vroeger. Er is wel een toenemend aantal ongevallen met ouderen door de toename van e-bikes. In de afgelopen jaren hebben we ons geconcentreerd op de verkeersveiligheid rond alle basisscholen in de stad en de verkeersveilige school-thuis routes. Het fysieke schoolomgevingenproject is afgerond. We zijn in 2016 begonnen met het educatieprogramma veilige schoolomgeving, dat gericht is op het gedrag van leerlingen, ouders, docenten en omwonenden. We willen bereiken dat er samen afspraken gemaakt worden over het naar school gaan.

De registratie van ongevallen tussen 2010 en 2014 gaf geen goed beeld van de daadwerkelijke situatie, omdat we materiële schadegevallen niet meer noteren. Sinds 2014 nemen we in overleg met de verzekeraars deze schades weer in de ongevallenregistraties op. Over 2 á 3 jaar levert dat meer inzicht in trends en 'black spot '-locaties.

Stadjers die verkeersonveilig gedrag of een verkeersonveilige situatie zien, kunnen dit melden aan de gemeente. In overleg met de melders kijken we naar oplossingen voor het probleem. Naar 'gebiedsgericht' is daarvoor een bedrag doorgeschoven van € 200.000 voor kleine verkeersmaatregelen, zodat dit budget per gebied zo goed mogelijk ingezet kan worden.

Wat willen we bereiken in 2017?

We gaan verder met het uitvoeren van het verkeersveiligheidsprogramma wat vermeld staat in de notitie ‘Verkeersveiligheid in Groningen’. In 2017 gaan we de punten uit het verkeersveiligheidsprogramma realiseren. Samen met de provincie stellen we een educatieplan op voor het jaar 2017. De nadruk ligt op schoolgaande kinderen, ‘pubers’ op scooters en bromfietsen, het gebruik van de smartphone in het verkeer, en e-biketrainingen voor de oudere fietser. In www.verkeerswijzergroningen.nl staan alle aangeboden educatieprogramma’s vermeld.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Uitvoeren Verkeersveiligheidsprogramma: uitvoering Kruispunt Wilhelminakade-Princesseweg;
  • Uitvoeren verkeerseducatieplan;
  • Uitvoeren verkeerseducatie project Veilige schoolomgeving.