Begroting 2017

7.4.2 Parkeerbedrijf

Ons doel is: Het Parkeerbedrijf zorgt voor een optimale parkeerinfrastructuur afgewogen tegen zowel maatschappelijke als bedrijfseconomische belangen. Het Parkeerbedrijf is primair belast met de uitvoering van beleidsmaatregelen op het gebied van parkeren. Naast het exploiteren van parkeergarages en buurtstallingen, is het Parkeerbedrijf verantwoordelijk voor het straatparkeren (parkeerautomaten, opdrachtgever handhaving en vergunningverlening). Ook het fietsparkeren is een belangrijk onderdeel van het parkeerbedrijf. Door het aanbieden van voldoende en kwalitatief goede fietsenstallingen wordt de overlast op straat zoveel mogelijk beperkt. De exploitatie van het Parkeerbedrijf wordt gekenmerkt door een spanningsveld tussen haar maatschappelijke (publiek) en bedrijfseconomische doelstellingen (commerciëler werken, kostendekkendheid). De bedrijfseconomische doelstelling (minimaal kostendekkend) staat haaks op de bijdragen vanuit de exploitatie aan enkele sociaal-maatschappelijke speerpunten van het gemeentelijke verkeers en parkeerbeleid.De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat de exploitatie van het Parkeerbedrijf verschillende risico’s bevat. De oorzaken van deze risico’s liggen op verschillende gebieden, van macro-economische ontwikkelingen en trends tot gemeentelijke beleidskeuzes.

Parkeerhandhaving is belangrijk voor goed werkend parkeerbeleid. Wij willen de stad toegankelijk houden en onveilige situaties voorkomen. Daartoe zijn wij zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar aanwezig in de wijk en werken wij nauw samen met de politie. Wij zijn gastheer, maar als mensen de regels overtreden treden wij stevig op. Wij maken werk van het niet-betalen. Aan de hand van de geconstateerde betalingsbereidheid, zetten wij onze parkeerhandhavers gericht in op locaties en tijdstippen. We handhaven de parkeerregels langs twee wegen: fiscaal (betaald parkeren) en via de Wet Mulder (fout parkeren).

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Betalingsbereidheid bij betaald parkeren

-

-

-

90-95%

Aantal uren inzet parkeerhandhaving

-

-

34.000

30.000

Hoe staan we ervoor?

Jaarlijks actualiseren we de meerjarenprognose van het parkeerbedrijf. De geactualiseerde meerjarenprognose Parkeerbedrijf komt tegelijkertijd met de begroting 2017 op de agenda. We verwachten nu een positief exploitatie resultaat in 2017 op het Parkeerbedrijf van €1.180.000. Na de ingebruikname van de Forumgarage wordt het resultaat van het Parkeerbedrijf de eerste jaren negatief beïnvloed, omdat een nieuwe parkeergarage eerst een paar ingroei-jaren kent.
We hebben in 2016  de invoering van het pasloos parkeervergunningensysteem naar tevredenheid kunnen afronden. Verder hebben we de derde uitrit van de Boterdiepgarage in het voorjaar van 2016 in gebruik genomen. Deze inrit en de activiteiten in het CiBoGa-gebied leveren een positieve bijdrage aan de omzet van deze garage. Dit is al meegenomen in de geactualiseerde meerjarenprognose. Als laatste starten we met de aanbesteding van het fietsenbeheer.

Wij handhaven voor parkeren op alle dagen, inclusief koop- en feestdagen. Wij investeren continue in het vergroten van de kennis van onze Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) en toezichthouders en in de verbetering van de houding en het gedrag ‘op straat’. Daarnaast zal in het kader van digitalisering in de tweede helft van 2016 een pilot worden gedaan met een scanvoertuig voor parkeerhandhaving. De pilot heeft als doel inzicht te geven in de mogelijkheden van de inzet van scanvoertuigen bij de huidige digitaliseringsgraad van de parkeerrechten. De pilot zal informatie leveren over de consequenties van het inzetten van een geautomatiseerde parkeercontrole, en over welk voertuig (scanauto of scanscooter) onder welke randvoorwaarden (aantallen, opvolging) het meest geschikt is voor onze stad. Op basis van de uitkomsten van deze proef zullen wij een besluit nemen over de mogelijke aanschaf van een scanvoertuing.
Verder signaleren wij dat voor parkeerproblemen in de wijken maatwerkoplossingen worden gezocht, bijvoorbeeld door de invoering van blauwe zones. Deze oplossingen hebben mogelijk consequenties voor de inkomsten uit de handhaving op betaald parkeren.

Wat willen we bereiken in 2017?

Als onderdeel van de verdere digitalisering van het parkeren in de stad, gaan we de mogelijkheden om kenteken parkeren op straat in te voeren verder verkennen. Tevens wordt gekeken worden naar de (on)mogelijkheden van het inzetten van scan-voertuigen voor de parkeerhandhaving. We willen de toegankelijkheid van de parkeervoorzieningen verbeteren, verruimen en duurzamer maken. Tevens zullen we parkeerdata leveren aan de RDW zodat marktpartijen digitale toepassingen kunnen ontwikkelingen met het oog op bereikbaarheid en vindbaarheid. Verder willen we: Doelmatige inzet van onze parkeerhandhavers (Boa’s en toezichthouders) Implementatie van scanvoertuig voor parkeerhandhaving (afhankelijk van proef en daarop volgende besluitvorming)

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Parkeervoorzieningen toegankelijker maken (24 uur per dag in-en uitrijden)
  • Start uitrol extra betaalmogelijkheden parkeergarages
  • Aanbrengen ledverlichting in de garage Euroborg
  • Aanbesteden fietsbeheer
  • Verdere uitrol digitalisering
  •  Handhaven parkeerregels