Begroting 2017

7.4.1 Parkeervoorzieningen

Ons doel is: Parkeren doet geen afbreuk aan de leefomgeving.In de stad bieden we verschillende vormen van parkeren aan. Parkeren op straat en in garages dicht bij het centrum voor kortparkeerders. Hierbij willen we zo veel en zo goed mogelijk gebruik maken van onze parkeergarages. Andere parkeervormen zijn buurtstallingen voor inwoners van onze schilwijken en het parkeren op Park+Ride (P+R) terreinen aan de randen van de stad voor langparkeerders. De P+R terreinen moeten goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor bezoekers van de stad.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal parkeerplaatsen op P+R-terreinen

2.700

3.200

3.200

3.800

Aantal wijken waarmee een parkeerplan is opgesteld

3

1

1

Aantal laadpunten voor elektrische voertuigen

43

18

35

45

Aantal laadpunten in gemeentelijke parkeergarages

14

14

20

24

Hoe staan we ervoor?

De afgelopen jaren bleef het kort parkeren, vooral in onze garages, achter bij onze verwachtingen. 2015 laat echter een trend breuk zien in het aantal kortparkeerders. Dit heeft positieve financiële gevolgen. In 2015 hebben we een positief resultaat van ongeveer € 690.000 gerealiseerd. Het lang parkeren op P+R-terreinen blijft de laatste jaren constant, zo ook in 2015 en heeft een positief effect op de leefbaarheid van de binnenstad. De bezettingsgraad op P+R-terreinen is, net als de waardering van de gebruikers, hoog. De gemiddelde bezetting van de P+R-terreinen is stabiel en ongeveer 68%. We verwachten dat die de komende jaren toeneemt dankzij betere kwaliteit van de voorzieningen en de druk die op de bereikbaarheid van de stad staat.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen het P+R systeem rond de stad completeren, door de capaciteit uit te breiden met nieuwe locaties Reitdiep en Meerstad en door de kwaliteit van bestaande locaties te verbeteren. Daarmee zijn we voorbereid op de aanpak Ring Zuid en werken we duurzaam aan mobiliteitsmanagement. Verder willen we in overleg met de betreffende bewonersorganisaties en bewoners de parkeersituatie in enkele overbelaste wijken aanpakken.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Bouwen parkeergarage Forum;
  •  Invoeren nieuw parkeerregime Oosterparkwijk, Korrewegwijk, De Hoogte, Helpman;
  • Realiseren en ingebruikname P+R Meerstad en Reitdiep;
  •  Routing, kwaliteit, duurzaamheid P+R-terreinen verbeteren.