Begroting 2017

7.3.2 Stedelijke bereikbaarheid auto

Ons doel is: Het autoverkeer concentreert zich op het hoofdwegennet, de wijken worden zo min mogelijk belast.In de stad willen we vanuit economische belang een goede bereikbaarheid van alle belangrijke bestemmingen binnen de stad. Daarnaast willen we een leefbare stad zijn, met name in de verblijfsgebieden en de woonwijken.

De doorstroming op de aansluitingen van en naar de ring, de aanrijdroutes, maar ook de doorstroming op de overige hoofdwegen zijn hierbij belangrijk. Voor nu, voor de toekomst, maar zeker ook om de stad bereikbaar te houden tijdens de uitvoering van de grote (infrastructurele) projecten in de stad. In 2017 moet er daarom aan deze doorstroming worden gewerkt, met name aan de oostkant van de stad: de doorstroming van verkeer naar UMCG, de oostelijke wijken en de binnenstad. Een goede doorstroming op de hoofdwegen zorgt er ook voor dat het verkeer minder vaak kiest voor routes door de wijken. Hierdoor kan de leefbaarheid in de wijken worden gewaarborgd en verbeterd.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd
 2017

Aantal kruisingen dat is aangepakt op het gemeentelijk wegennet

0

0

1

4

Hoe staan we ervoor?

Het verkeerslicht op de kruising Bedumerweg-Sumatralaan wordt in 2016 aangepast. De aansluiting Zonnelaan-Noordelijke ringweg wordt in de planvorming voor het totaalplan van Zernike meegenomen. Voor de bereikbaarheid van de oostkant van de stad wordt ingezet op Intelligente Transport Systemen (ITS) en extra dynamisch verkeersmanagement. Dit wordt in 2016 nader uitgewerkt. De ITS maatregelen worden toegepast op veel meer kruispunten in de gehele stad. De Gerrit Krolbrug over het Van Starkenborgkanaal is aan het eind van zijn levensduur en de vaarwegbeheerder Rijkswaterstaat moet de brug voor 2020 hebben vervangen.

Wat willen we bereiken in 2017?

De aanpak van rotondes aansluiting Driebond is ondergebracht qua planvorming en uitvoering bij de P+R Meerstad en de westelijke rotonde valt onder het project Sontwegtracé. De werkzaamheden van beide rotondes zullen naar verwachting in 2017 worden afgerond. Na een positief principebesluit over een nieuwe verbinding in de Oosterhamrikzone, werken we in 2017 de  autoverbinding in de zone en de overige verkeersmaatregelen in de omliggende wijken verder uit.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Afronden Sontbrug en Sontwegtracé;
  • Vervangen van de Gerrit Krolbruggen;
  • Nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone en herstructurering van de zone;
  • Maatregelen nemen ter verbetering van de autodoorstroming tijdens ombouw Zuidelijke ringweg (behorend bij de Netwerkanalyse).