Begroting 2017

7.3.1 Bereikbaarheid dynamo's auto

Ons doel is: De dynamo's van Groningen zijn bereikbaar met de (vracht-)auto.In de bereikbaarheid van de stad en de dynamo's zijn de wegen die onze stad met de regio en de rest van Nederland verbinden belangrijk. De komende jaren neemt de druk op de weg toe. Het is onze uitdaging om een goede balans te vinden tussen oplossingen voor de doorstromingsproblemen en het behouden van een leefbare stad. Voor de ring willen we uitbreiding van de capaciteit en verbetering van de doorstroming. Daarnaast streven we naar minder autokilometers tijdens de spits via mobiliteitsmanagement. Ook willen we de capaciteit van de wegen beter benutten met behulp van verkeersmanagement. Binnen 10 jaar willen we alle gelijkvloerse kruisingen in de ring ongelijkvloers maken.

Eind 2014 ondertekende de staatssecretaris met meer dan 50 verschillende ondernemers en vervoerders in Groningen de Green Deal ZES: ‘Zero Emission Stadslogistiek’. Daarmee moet de bevoorrading van de (dynamo) binnenstad van Groningen in 2025 zonder uitstoot plaatsvinden.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal gelijkvloerse kruisingen in ringwegen

7

5

5

5

Aantal experimenten met goederenvervoer

-

-

-

3

Aantal gerealiseerde spitsmijdprojecten

-

-

-

-

Hoe staan we ervoor?

In 2015 zijn het ongelijkvloers maken van de Oostelijke ringweg en de aansluiting Noordelijke ringweg-Bedumerweg in combinatie met de vervanging van Noordzeebrug afgerond. In 2016 zijn de werkzaamheden bij het Reitdiepplein afgerond (financiële afronding is waarschijnlijk in 2017). Het werk voor de Zuidelijke ringweg is in 2016 gegund. De aannemerscombinatie is gestart met de verdere uitwerking van de plannen. Ook zijn we in 2016 gestart met de verkenning voor het noordelijke deel van de Westelijke ringweg.

Met betrekking tot goederenvervoer hebben we de venstertijden eind 2016 gewijzigd. Alleen emissievrije voertuigen mogen na 12.00 uur het venstertijdengebied nog inrijden, het avondvenster is helemaal verdwenen.

Wat willen we bereiken in 2017?

In 2017 zal, na de voorbereidingen van de uitvoering, gestart worden met de uitvoering van de Zuidelijke ringweg.
Tijdens de grote verbouwingen van de Zuidelijke ringweg en de spoorzone is het doel van Groningen Bereikbaar om regie te voeren op de planning van de werkzaamheden, een goede communicatie te verzorgen en het gecoördineerd inzetten van mobiliteits- en verkeersmanagement. De eerste verkenning van de Westelijke ringweg wordt in 2017 afgerond. Vervolgens start de planstudie naar verwachting eind 2017 - begin 2018.

Door de venstertijden voor goederenvervoer aan te passen, verminderen we het aantal niet-emissievrije autokilometers in de binnenstad. Daar blijven we op inzetten, door slimme handhaving en een strenger ontheffingenbeleid.
Ook trekt het aantal ondernemers dat mogelijkheden ziet voor logistiek vervoer per fiets verder aan. Dat faciliteren we in 2017 met pilots. Daarnaast willen we in 2017 de eerste logistieke ‘hub’ van Groningen op P+R-terrein Hoogkerk realiseren. Zo sluiten we ook aan bij Beter Benutten en helpen we spitsmijdingen realiseren. Daarnaast onderzoeken we in 2017 de uitbreiding van het venstertijdengebied.

Wat gaan we hiervoor doen?