Begroting 2017

7.2.2 Stedelijke bereikbaarheid openbaar vervoer

Ons doel is: Alle wijken en belangrijke stedelijke functies zijn bereikbaar met OV.Bij stedelijke bereikbaarheid openbaar vervoer gaat het over reizen die (deels of volledig) met het openbaar vervoer worden gedaan met herkomst en/of bestemming buiten de zes dynamo's in de gemeente Groningen. Bestemmingen zijn bijvoorbeeld scholen en winkelcentra. Bij een deel van deze reizen is de eigen woning de herkomst of bestemming.
Een deel van deze reizen wordt soms deels en soms volledig met het hoogwaardige openbaar vervoer  gemaakt. Voor- of natransport is vaak lopen, fietsen, met de auto of ander openbaar vervoer.

Het OV-bureau Groningen-Drenthe stelt elk jaar de dienstregeling voor het volgende jaar vast. De gekozen dienstregeling en (de kwaliteit van) de infrastructuur bepalen voor een belangrijk deel de waardering voor de stedelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Reden dat de beoogde aantallen toegankelijk gemaakte bushaltes voor 2016 en 2017 in de tabel hieronder gelijk zijn, is dat bij het vaststellen van de begroting 2016 de verwachting was dat dit aantal gehaald zou worden, conform afspraken met de provincie Groningen. Later hebben we op ons verzoek uitstel van de provincie Groningen gekregen, zodat we meer afstemming met de omgeving konden hebben en werk met werk konden maken.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal toegankelijke bushaltes binnen de gemeente Groningen

355

393

420

420 (100%)

Hoe staan we ervoor?

Op de stadsdiensten in Groningen was de groei in gebruik 10% in 2015 ten opzichte van 2014. In het kader van het HOV-maatregelenpakket zijn er maatregelen aangelegd die ook ten goede aan de stedelijke bereikbaarheid zijn gekomen. Zo is bijvoorbeeld de keerlus Ruischerbrug aangelegd (en geopend in mei 2016) waardoor een betere verbinding van en naar Lewenborg is ontstaan en wordt met Q-link 3 Ruischerbrug ook bediend.

In 2016 is ook de dienstregeling bus 2017 vastgesteld. Onderdeel daarvan is het opwaarderen van lijn 140 naar Q-link 6 en het 2 maal per uur doortrekken van Q-link 5 vanaf P+R Meerstad naar Ter Sluis en 2 maal per uur naar Engelbert, Middelbert en Harkstede. Naast deze wijken en dorpen profiteren ook Lewenborg-Zuid, Ruischerbrug, Ruischerwaard, Oosteparkwijk-Zuid van deze nieuwe lijnvoering per dienstregeling 2017.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen dat niet alleen de dynamo's uitstekend met het openbaar vervoer bereikbaar zijn, maar ook dat andere gebieden uitstekend met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Een belangrijke graadmeter die aangeeft hoe we er voor staan, is de jaarlijks te houden enquête op wijk- en buurtniveau die de waardering van het openbaar vervoer per wijk en buurt aangeeft. Uit eerdere enquêtes is bekend dat Oosterhoogebrug/Ulgersmaborg, Nieuw Oost en Dorpen Oost het minst tevreden over het aanbod van het openbaar vervoer zijn. Met de in 2016 vastgestelde dienstregeling bus 2017 is de verwachting dat de waardering in deze gebieden verbeterd. In 2017 willen we ook meer duidelijkheid over de aanleg van station Hoogkerk en een visie op Stedelijk Openbaar Vervoer afgerond hebben.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Introduceren busverbinding van/naar Ter Sluis via Meeroevers;
  • Verbeteren aanbod openbaar vervoer in enkele stadswijken en Engelbert en Middelbert door uitbreiding  Q-Linknetwerk;
  • Verkennen mogelijkheden en draagvlak station Hoogkerk.