Begroting 2017

7.2.1 Bereikbaarheid dynamo's HOV

Ons doel is: De dynamo's van Groningen zijn (inter-)nationaal en regionaal bereikbaar met kwalitatief hoogwaardig OV.Voor het functioneren van de stedelijke dynamo's is een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer cruciaal. Dit wordt bereikt door het verbeteren van het aanbod, de betrouwbaarheid en dienstverlening van het openbaar vervoer. Ook wordt met het verbeteren van de aansluitingen binnen het openbaar vervoer en tussen openbaar vervoer en andere modaliteiten gewerkt aan een ander cruciaal element voor de bereikbaarheid van dynamo's. Hoogwaardige openbaar vervoerknooppunten zijn daarbij een belangrijk onderdeel van het netwerk en zijn belangrijk voor de koppeling met het Publieke Vervoer. Het verbeteren van de efficiëntie van het openbaar vervoer is daarnaast cruciaal om de groeiende vervoersbehoefte te faciliteren en het openbaar vervoer betaalbaar te houden.

Voor de middellange termijn willen we:

 • verbeteren toegankelijkheid Hoofdstation;
 • verbeteren ketenvoorzieningen;
 • verkennen mogelijkheden faciliteren stijgende vervoersvraag;
 • opwaarderen bushaltes;
 • afronding ambitieniveau bus 1 en 2 uit de HOV-visie;
 • verder verduurzamen van het openbaar vervoer.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal DRIS-panelen (overzichtspanelen) binnen de gemeente Groningen

91

203

226

226

Hoe staan we ervoor?

Voor zowel busreizigersaantallen als voor busreizigerskilometers was 2015 een jaar van forse groei. Op zowel het HOV-net (Qliners en Q-links) als op de stadsdiensten in Groningen was de groei 10% ten opzichte van 2014. Het aantal reizigerskilometers (trein) nam ook toe van ruim 264 miljoen kilometer naar ruim 272 miljoen kilometer. Het aantal in- en stappers bij NS op representatieve werkdag nam met circa 750 toe. Het klanttevredenheidscijfer van het busvervoer was een 7,65 tegen 7,7 in 2014. Het wagenpark van de vervoerders Q-buzz en Arriva is de laatste jaren door de afspraken die bij de verlenging hier over gemaakt zijn verder verduurzaamd.

Wat willen we bereiken in 2017?

In 2017 willen wij dat onze stedelijke dynamo's uitstekend met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Dit willen we bereiken door het verbeteren van het aanbod, de betrouwbaarheid en dienstverlening van en de aansluitingen binnen het openbaar vervoer en tussen openbaar vervoer en andere modaliteiten. Het introduceren van twee nieuwe Q-linkverbindingen per medio zomer 2017 geeft deels invulling aan deze ambitie. Ook betekent de verlenging van de HOV-busconcessie met Arriva dat deze bussen van Wi-Fi worden voorzien, nieuwe schermen met reisinformatie worden ingebouwd en er een proef komt met koffieautomaten in deze bussen.

Hoogwaardige openbaar vervoerknooppunten zijn daarbij een belangrijk onderdeel van het netwerk en zijn belangrijk voor de koppeling met het Publieke Vervoer. In 2017 worden met P+R Meerstad en UMCG Noord twee (keten-) knooppunten geopend. Het verbeteren van de efficiëntie van het openbaar vervoer is daarnaast cruciaal om de groeiende vervoersbehoefte te faciliteren en het openbaar vervoer betaalbaar te houden. Met name de groei op de HOV-lijnen was groot. Deze toegenomen reizigersstroom faciliteren kan bijvoorbeeld door in te zetten op tangentverbindingen en langere en meer bussen. Dit kan alleen als rekening met de omgeving wordt gehouden en dit fysiek mogelijk is.

Daarnaast willen wij het openbaar vervoer de komende jaren verder verduurzamen. In 2017 rijden er twee elektrische bussen in Groningen en naar Groningen Airport Eelde en mogelijk twee waterstofbussen. Daarnaast wordt onderzocht of (gedeeltelijke) elektrificatie van lijn 4 (Roden – Beijum) en lijn 1/11 (Zuidhorn – HS/Europapark) reeds in 2018 kan worden gerealiseerd.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Verbeteren Spoorzone (Hoofdstation en omgeving);
 • Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden mogelijk maken (inclusief onderdoorgang Paterswoldseweg);
 • Verbeteren spoorverbinding Groningen - Assen - Zwolle en verder;
 • DRIS (Dynamische Reizigersinformatie) op bushaltes plaatsen;
 • Uitvoeren diverse busmaatregelen uit HOV-Visie;
 • Verder verduurzamen openbaar vervoer;
 • Uitbreiden Q-Linknetwerk met twee nieuwe Q-linklijnen.