Begroting 2017

7.1.5 Het verhaal Groningen Fietsstad

Ons doel is: onze inwoners zijn zich bewust van Groningen Fietsstad. In Groningen fietsen we veel, heel veel. We willen dat alle Stadjers zich bewuster worden van dit hoge aandeel fietsgebruik. Door Groningen Fietsstad duidelijk en permanent te promoten willen we bereiken dat de fiets nog meer gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer. Maar ook dat fietsers zich actiever en bewuster gaan gedragen, zodat zelflerend gedrag vanzelfsprekend wordt.

Daarnaast willen we ook een inspirerend voorbeeld zijn voor andere steden. Zodat zij van ons leren en om Groningen te promoten. Een leefbare stad met goede fietsvoorzieningen trekt namelijk innovatieve kennisbedrijven. Daarmee is fietsen dus ook economie.  

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd
 2017

Aantal campagnes fietsgedrag

2

3

5

6

Hoe staan we ervoor?

De afgelopen tijd is ons eigen 050 Fietsstad-logo steeds vaker zichtbaar geworden. Op straat (fietsvakken en verkeerslicht), maar ook in campagnes zoals die rond het thema 'voorrangsregels bij alle richtingen tegelijk groen'. Uit de enquête onder de leden van het stadspanel blijkt ook dat meer mensen het 'merk' Groningen fietsstad kennen.

Ook hebben we inmiddels diverse gedragscampagnes lopen die jaarlijks terug komen: Slimme Route naar Zernike, Nationale Fietstelweek, fietsverlichting, fietsstewards Westerhaven en voorrangsregels bij alle richtingen tegelijk groen.

Wat willen we bereiken in 2017?

We bouwen verder aan het 'merk' Groningen Fietsstad. Daarnaast willen we ook de herkenbaarheid van ons hoofdfietsnetwerk verbeteren. Nationaal en internationaal bouwen we de naam van Groningen als Fietsstad verder uit door actief deel te nemen aan fietscongressen, waar we ons verhaal aan veel professionals kunnen uitdragen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Verbeteren van de herkenbaarheid van het hoofdfietsnetwerk;
  • Deelname aan (inter-)nationaal fietscongres;
  • Deelname met Fietsstad Groningen aan sociale media;
  •  Campagnes fietsgedrag (slimme routes, fietsstewards, voorlichtingscampagne alle fietsers tegelijk groen etc.).