Begroting 2017

7.1.1 De fiets eerst

Ons doel is: de fiets staat voorop. De fiets is in de stad het belangrijkste vervoermiddel. Bij het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen denken we daarom vanaf het begin vanuit de fiets. Bij iedere stedelijke ontwikkeling nemen we de fiets mee door het maken van een Fiets Effect Analyse (FEA).

Maar de fiets is niet alleen bij nieuwe ontwikkelingen van belang, het gaat ook er ook om dat het bestaande fietsnetwerk veilig is en goed wordt onderhouden. En net zo belangrijk: verkeerseducatie voor kinderen, ouderen en andere kwetsbare verkeersdeelnemers.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting 2016

Beoogd
 2017

Aantal fiets effect analyses (FEA)

-

-

10

15

Hoe staan we ervoor?

In onze fietsstrategie is bepaald dat we bij iedere nieuwe ruimtelijke ontwikkeling een Fiets Effect Analyse (FEA) maken en dat het beheer en onderhoud van bestaande fietsvoorzieningen op orde is.

Wat willen we bereiken in 2017?

Bij iedere nieuwe ontwikkeling zorgen we er vroegtijdig voor dat de fiets wordt meegenomen. Daarnaast willen we het serviceniveau en de aantrekkelijkheid van onze stallingsvoorzieningen verbeteren en maken we het kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg veiliger en overzichtelijker.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Beoordelen effect op fiets in verschillende projecten (FEA's);
  • Monitoren beheerafspraken (onderhoud, gladheid, vergevingsgezind fietspad, etc.);
  • Aanbesteden van het fietsparkeerbeheer in de stad.