Begroting 2017

7.4: Parkeren

Inleiding

We willen de bezoekers en gebruikers van onze stad goede parkeervoorzieningen bieden, op een voor de gemeente bedrijfseconomisch verantwoorde wijze. In ons parkeerbeleid maken we daarom onderscheid tussen kort en lang parkeren. Kort parkeren is bedoeld voor bezoekers die bijvoorbeeld gaan winkelen, naar het museum gaan of op bezoek komen in het ziekenhuis. Deze doelgroep faciliteren we, liefst in parkeergarages, dicht bij de plaats van bestemming. Met de voorzieningen voor lang parkeren richten we ons vooral op de grote groep forenzen. Hiervoor hebben en realiseren we P+R-terreinen aan de randen van de stad.

We willen dat de stad en de belangrijkste bestemmingen daarbinnen beschikken over voldoende en vindbare parkeervoorzieningen. Tegelijk moet de geparkeerde auto niet ten koste gaan van de leefomgeving. Door gerichte en adequate parkeerhandhaving beperken we de overlast door geparkeerde auto's.

Wij willen dat:

  • Parkeren geen afbreuk doet aan de leefomgeving;
  • Het parkeerbedrijf zorgt voor een optimale parkeerinfrastructuur afgewogen tegen zowel maatschappelijke als bedrijfseconomische belangen.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd
 2017

% bezetting P+R-terreinen

64%

68%

70%

71%

Gemiddelde cijfer P+R-terreinen

-

7,9

7,9

8

Gemiddelde parkeerdruk in de wijken

-

62%

60%

60%

Gemiddelde rapportcijfer parkeergarages

-

7,6

7,7

7,8

% bewoners dat aangeeft dat parkeerprobleem belangrijkste ervaren probleem is

13%

-

12%

12%