Begroting 2017

7.2: Openbaar vervoer

Inleiding

Goed openbaar vervoer draagt bij aan het succes van tal van andere beleidsterreinen. Onze ambitie is dat het openbaar vervoer aan aantrekkelijkheid wint door verbetering van het aanbod, de betrouwbaarheid, dienstverlening en aansluiting. We willen de vraag naar vervoer goed faciliteren en meebewegen met veranderingen. Goed openbaar vervoer is betaalbaar en duurzaam. Dat leidt tot een hoge klanttevredenheid, ondanks de druk op de overheidsbijdragen.

Als gemeente hebben wij een belangrijke rol bij het inpassen van ambities op het spoor, zijn we de beheerder van een groot deel van de wegen waar de bus gebruik van maakt, hebben we een belangrijke rol bij de inrichting van en verbindingen van en naar openbaar vervoerknooppunten, stationslocaties en bushaltes inclusief bijbehorende (keten-) voorzieningen. Daarnaast zijn wij samen met de provincies Groningen en Drenthe de deelnemende bestuursorganen van de gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen - Drenthe en daarmee ook opdrachtgever van het openbaar busvervoer.

De opdrachtgevers voor het landelijke en regionale spoorwegennet zijn respectievelijk de rijksoverheid en de provincies. Bij veel bestuurlijke keuzes worden wij betrokken.

We willen dat:

  • De dynamo's van Groningen (inter-)nationaal en regionaal bereikbaar zijn met kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer;
  • Alle wijken en belangrijke stedelijke functies bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Het verschil van 22% in de doorstroming van het openbaar vervoer tussen 2014 en 2015 in de tabel is te verklaren door werkzaamheden op busroutes om juist deze busroutes hoogwaardiger te maken en de toename van het autoverkeer. Deze toename blijkt onder meer uit de toename van het aantal auto's op het binnencordon. Reden om voor 2017 niet voor een hogere ambitie te kiezen is dat doorde werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg de druk op wegen (waar bussen gemengd met ander verkeer rijden) groot blijft. Extra verkeer en wijzigende verkeersstromen maken dan ook de kans op vertragingen in het busvervoer groter.

Effectindicator(en)

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal reizigerskilometers regionale treinen Groningen (in miljoenen)

265

273

     ≥260

      ≥270

Klanttevredenheidscijfer openbaar busvervoer (basisnet en HOV)

7,7

7,65

        7,5

7,6

CO2-uitstootper reizigerskilometer bus

-

-

 -

Daling van 2%

% doorstroming openbaar vervoer

77%

55%

-

60%

% buurtbewoners dat (zeer) tevreden is over fysieke toegankelijkheid openbaar vervoerhalte

-

-

-

>75%

% buurtbewoners dat (zeer) tevreden is over het openbaar vervoer in het algemeen

83%

-

-

>75%