Begroting 2017

Veiligheid

Bijdrage(n) verbonden partijen

GR Veiligheidsregio Groningen

Relevante beleidsinformatie

De Veiligheidsregio Groningen behartigt de volgende belangen:
brandweerzorg (inclusief melding en alarmering meldkamer Noord Nederland), geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing en bevolkingszorg. De Veiligheidsregio doet dit voor de 23 gemeenten in de provincie Groningen.

Beleidsrisico

Geen.