Begroting 2017

Veiligheid

Relevante ontwikkelingen

Radicalisering is een actueel thema in de bedreiging van de nationale en lokale veiligheid en rechtsorde. De gemeente kan te maken krijgen met uitreizigers, terugkeerders, geradicaliseerde inwoners en terroristische incidenten. Hierbij is net als bij de andere veiligheidsthema's samenwerking met relevante partners, zoals politie en Openbaar Ministerie essentieel. In het algemeen kunnen we zeggen dat de relevante partners in de keten goed in beeld zijn.

Het verstevigen van de ketensamenwerking heeft doorlopend onze aandacht op alle beleidsterreinen. Daarnaast stimuleren we ook burgers bij de totstandkoming van het veiligheidsbeleid. Dat doen we bijvoorbeeld als het gaat om de opzet en ondersteuning van buurtpreventieteams. Voor het thema overlast en inbraak werken we in pilotvorm aan een doelgroepgerichte aanpak in de pilot Community Policing. De pilot is specifiek gericht op studenten omdat deze doelgroep traditioneel lastig is te betrekken en te bereiken als het om veiligheidsthema’s gaat. De pilot wordt ondersteund door kennisinstituut TNO met de beschikbaarstelling van een digitaal platform dat inzicht biedt in en aansluiting op methodieken rondom doelgroepgerichte participatie. Naast de inzet van politie en gemeente is tijdens de pilot met name van belang de participatie van de bewoners bij de leefbaarheid en veiligheid in hun eigen leefomgeving.

In het laatste kwartaal van 2016 starten we met een eerste Driehoeksbijeenkomst op wijkniveau in de wijk Vinkhuizen. De burgemeester gaat met de politie en het Openbaar Ministerie een avond met de bewoners in gesprek over veiligheid in hun buurt. Aan de bewoners wordt de gelegenheid gegeven zelf thema’s op de agenda te brengen en zij worden ook bij de follow-up betrokken. Na deze eerste bijeenkomst volgt een evaluatie en zal een format worden ontwikkeld voor toekomstige Driehoeksbijeenkomsten in de andere wijken van de stad. Zodoende kan direct ingespeeld worden op actuele veiligheidsproblematiek in een wijk.

Via de voortgangsrapportages rapporteren we de gemeenteraad in hoofdlijnen over de voortgang van de uitvoering van ons beleid. Daarnaast zetten we de meer gedetailleerde rapportage in de Monitor Veiligheidsbeleid voort waarmee we in 2016 een start hebben gemaakt.