Begroting 2017

Onderhoud & beheer openbare ruimte

Financiële risico's

Naam risico  

Aanpak spoedlocaties en overige risico's bodemsanering

Programma

Onderhoud en beheer openbare ruimte

Omschrijving

In het convenant ‘bodemontwikkelingsbeleid en spoedlocaties’ is afgesproken dat in 2015 alle bodemverontreinigingen gesaneerd of beheerst zijn die een risico voor de mens vormen (humane spoedlocaties). Daarnaast is afgesproken dat de bodemverontreinigingen die onaanvaardbare risico’s bevatten voor het ecosysteem en/of bijdragen aan de verspreiding van de verontreiniging (de overige spoedlocaties), ook zoveel mogelijk gesaneerd of beheerst zijn. Nagenoeg alle locaties zijn in 2015 beheerst of gesaneerd.
Daarnaast kunnen zich, los van de spoedlocaties, nieuwe situaties aandienen waarbij sprake is van risico's (schadeclaims, saneringen en randvoorwaarden bodem). Er wordt een risicobedrag van € 2,2 miljoen gehanteerd. Voor de kosten van bodemsaneringen, het afdekken van mogelijke schadeclaims en onvoorziene zaken is de bestemmingsreserve bodemsanering beschikbaar.

Risicobedrag 2017

€ 2,2 miljoen

Kans 2017

75%

Risicobedrag 2018

€ 2,2 miljoen

Kans 2018

75%

Risicobedrag 2019

€ 2,2 miljoen

Kans 2019

75%

Risicobedrag 2020

2,2 miljoen

Kans 2020

75%

Structureel/Incidenteel

Incidenteel

1e signaleringsmoment

2001

Actie

Monitoren en aanpak spoedlocaties (saneren of beheersen).

Naam risico  

Commerciële dienstverlening Stadsbeheer

Programma

Onderhoud en beheer van de openbare ruimte

Omschrijving

Vanaf november 2009 hebben wij aangegeven dat de omzet en de marge van de bedrijfsafvalinzameling onder druk staan. Dit kwam door de blijvende scherpe concurrentie, mede als gevolg van de recessie. Door aanpassingen in de begroting, beginnend herstel van de economie en efficiencyverbeteringen bij de afvalinzameling is dit risico met ingang van de rekening 2014 verkleind, maar nog aanwezig.

Risicobedrag 2017

€ 225.000

Kans 2017

25%

Risicobedrag 2018

€ 225.000

Kans 2018

25%

Risicobedrag 2019

€ 225.000

Kans 2019

25%

Risicobedrag 2020

€ 225.000

Kans 2020

25%

Structureel/Incidenteel

Structureel

1e signaleringsmoment

november 2009

Actie

Tussentijds de ontwikkelingen volgen.