Begroting 2017

Wonen

Financiële risico's

 

Naam risico  

Bezwaarprocedures bouwleges

Programma

Wonen

Omschrijving

Er loopt op dit moment nog 1 procedure over de hoogte van de bouwleges. Het totale risico is gekwantificeerd op € 414.000. De kans is geschat 50%. Rekening houdend met de kans op voordoen komen wij op een benodigd weerstandsvermogen van € 207.000.

Risicobedrag 2017

€ 414.000

Kans 2017

 50%

Risicobedrag 2018

Kans 2018

Risicobedrag 2019

Kans 2019

Risicobedrag 2020

Kans 2020

Structureel/Incidenteel

Incidenteel

1e signaleringsmoment

Jaarrekening 2008

Actie

Inzet stadsadvocaat t.b.v. verweer in procedures

Naam risico  

Uitleg- en binnenstedelijke ontwikkelingslocaties

Programma

Economie en werkgelegenheid en Wonen

Dit risico is beschreven en uitgewerkt in programma 2 Economie en Werkgelegenheid.

Naam risico  

Gemeentelijk aandeel risico project Warmtenet BV/Geothermie

Programma

 Wonen

Omschrijving

WarmteStad is gelijktijdig met het opstellen ven de business case gestart met risicomanagement. In verschillende fasen zijn er risicosessies geweest en tussentijds is er steeds aandacht geweest voor het identificeren, beheersen en financieel vertalen van risico's. Hiervoor is gebruik gemaakt van de online tool RiskID om dit proces consistent en effectief te laten verlopen. Voor het onderdeel geothermie zijn bovenop het reguliere proces van risicomanagement nog aperte sessies georganiseerd met landelijk erkende specialisten en ervaringsdeskundigen op gebied van geologie, mijnbouw en geothermie. Zo is gedurende het proces structureel aandacht voor risico's geweest en zijn veel risico's geminimaliseerd, gepasseerd en beheerst. De resterende risico's zijn financieel vertaald in de business case. Bepalend voor de hoogte ven het weerstandvermogen zijn drie risico's:
1. Geothermische bron functioneert niet
2. Onderneming presteert financieel minder den de prognose
3. Faillissement
In de begroting 2016 is € 1 miljoen gereserveerd als weerstandsvermogen voor het verstrekken van
€ 7 miljoen aandelenkapitaal voor Geothermie Noordwest. Dit is 14% van € 7 miljoen. Beoordeeld is of
dit bedrag voldoende is.

1) Geothermische bron functioneert niet
Wanneer de geothermische bron onverhoopt geen of onvoldoende vermogen levert is 85% van deondergrondse investeringen vanuit de Regeling Nationale EZ Subsidies (RNES) afgedekt. 15% van dit risicois voor de initiatiefnemer. Naast het restrisico op de boorkosten (€ 1,5 miljoen) is er dan sprake van extra stookkosten (€ 1,5 miljoen) voor de overgangsperiode ven twee jaar tot ingebruikname biomassacentrale.Samen vormt dit € 3 miljoen. De warmteonderneming die verder gaat op biomassa willen wij niet belasten met een restschuld uit de mislukte geothermische bron. Uitgaande van een risicoverdeling die we nu voorzien tussen gemeente/Waterbedrijf Groningen/Provincie Groningen is het gemeentelijk aandeel in dit risico circa € 1,3 miljoen.Voor beide andere risico’s zijn de beheersmaatregelen voldoende.

Risicobedrag 2017

€ 1,3 miljoen

Kans 2017

100%

Risicobedrag 2018

€ 1,3 miljoen

Kans 2018

100%

Risicobedrag 2019

€ 1,3 miljoen

Kans 2019

100%

Risicobedrag 2020

€ 1,3 miljoen

Kans 2020

100%

Structureel/Incidenteel

Incidenteel

1e signaleringsmoment

Begroting 2017

Actie

We monitoren voortdurend de stand van zaken.