Begroting 2017

Wonen

Bijdrage(n) verbonden partijen

Groninger Monumentenfonds NV

Relevante beleidsinformatie

Het Groninger Monumentenfonds waarborgt door middel van een gezonde exploitatie het behoud van monumentaal erfgoed in Groningen stad en provincie. In een gezamenlijke aanpak met provincie, gemeenten en de private sector worden aanwezige kennis en financiële middelen op het terrein van de monumentenzorg gebundeld. De gemeente Groningen heeft 33% van de aandelen in haar bezit.

Beleidsrisico

Vanwege de relatief lage liquiditeit van het fonds bestaat het risico dat doelstellingen op het gebied van herbestemming van monumenten mogelijk onder druk komen te staan.

GEMM CV en BV (Meerstad)

Relevante beleidsinformatie

Het doel van de CV en BV is de realisatie van een woonwijk en bedrijventerrein aan de oostkant van Groningen. De gemeente Groningen is 100% aandeelhouder.

Beleidsrisico

Meerstad is nog steeds een risicovol project (onder andere onzekere woningafzet, boekwaarde).

Wonen boven winkels NV

Relevante beleidsinformatie

Het openbaar belang van de Wonen boven winkels NV was het bijdragen aan het woonbeleid door het realiseren van 200 wooneenheden in de binnenstad boven winkels, al dan niet in combinatie met andere functies. Verwacht wordt dat het laatste appartement in 2017 wordt verkocht, waarna de NV kan worden opgeheven.

Beleidsrisico

Geen.