Begroting 2017

Wonen

Relevante ontwikkelingen

In 2016 zien we dat de woningmarkt zich verder heeft hersteld en dat de dynamiek weer is toegenomen. Er worden meer nieuwbouwwoningen verkocht en een groot aantal projecten is in aanbouw. In de Oosterhamrikzone worden stadsvilla's en appartementen gebouwd, in het Berlagehof verschijnen veel gezinswoningen en op het Eemskwartier wordt ook een aantrekkelijk gemengd woonmilieu gerealiseerd.

Daarnaast verwachten we nog in 2016 een aantal nieuwe projecten voor jongeren: jongerenhuisvesting in het Studenthotel en aan de Zonnelaan en starterswoningen aan de Oosterhamrikkade ZZ (Plan M). Ook is gestart met de bouw van ruim 400 eenheden voor international studenten op de Trefkoellocatie bij winkelcentrum Paddepoel. Voor 2016 verwachten we een totale nieuwbouwproductie van ruim 1.400 woningen.We merken dat onze aanpassingen in het kamerverhuurbeleid effect sorteren. Er zijn minder aanvragen voor onttrekkingsvergunningen en het aantal verstrekte vergunningen is sterk gedaald. Daarmee ontstaat er meer ruimte voor andere doelgroepen, zonder dat dit ten koste gaat van de positie van jongeren op de woningmarkt.

We merken dat onze aanpassingen in het kamerverhuurbeleid effect sorteren. Er zijn minder aanvragen voor onttrekkingsvergunningen en daarmee ontstaat er meer ruimte voor andere doelgroepen, zonder dat dit ten koste gaat van de positie van jongeren op de woningmarkt.

We merken wel een toenemende druk op de sociale huurwoningen. Daarom gaan we onze prestatieafspraken met de corporaties aanpassen zodat we de komende jaren de sociale huurwoningvoorraad uit kunnen breiden. Dit is ook nodig omdat we te maken hebben met een toenemende vraag van statushouders. Tegelijkertijd zien we een toename in de investeringscapaciteit van de woningcorporaties en het is daarom ook mogelijk om aanvullende afspraken te maken hierover.

In 2017 zetten we volop in op nieuwbouw in de bestaande stad (Oosterhamrikzone, Eemskanaalzone en afronding wijkvernieuwing in Paddepoel-Zuidoost en Grunobuurt) en aan de randen van de stad (Meerstad en Reitdiep). Hier realiseren we voor verschillende doelgroepen een gevarieerd aanbod van nieuwbouwwoningen. We gaan op zoek naar ontwikkelmogelijkheden voor nieuwe locaties (in de Eemskanaalzone, maar ook elders in de stad) en geven een impuls aan de sociale huurwoningmarkt. We geven dit de hoogste prioriteit; er zullen meer locaties moeten worden ontwikkeld voor koop, sociale huur en (middel)dure huur. Ook om de vertraging in te lopen die we de afgelopen periode hebben opgelopen door onder andere het aardbevingsbestendig bouwen en daarvoor benodigde onderzoeken en planaanpassingen.

Daarnaast blijven we inzetten op kwalitatieve nieuwbouw voor jongeren, waarbij we ook een slag willen maken in het vernieuwen van het aanbod voor de internationale student en kenniswerkers. Hiervoor zijn diverse projecten in voorbereiding.

Ouderen en mensen die zorg nodig hebben, moeten hun zorgvraag steeds meer zelf en binnen hun directe omgeving oplossen. We gaan in 2017 daarom door met onze inspanningen op het gebied van ouderen- en zorghuisvesting. We willen het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk op een goede manier in hun eigen woning kunnen blijven wonen, onder andere door het moderniseren van bestaande woningen en woonomgevingen en het verbeteren van de communicatie over wonen en zorg. Het platform Lang Zult U Wonen dat we in 2016 hebben gelanceerd zal hierbij als basis dienen. Samen met marktpartijen, zorg-  en onderwijsinstellingen proberen we een Huis van Morgen op te zetten dat als 'living lab' kan fungeren voor allerlei toepassingen die het langer zelfstandig wonen mogelijk maken.