Begroting 2017

Onderwijs

Relevante ontwikkelingen

Het landelijke beleid voor onderwijsachterstanden wordt geactualiseerd en vanaf januari 2018 ingevoerd. De huidige rijksregeling wordt in 2017 nogmaals met een jaar verlengd. Gemeenten krijgen de opdracht om alle peuters een aanbod te doen voor een voorschoolse voorziening. Hiervoor worden vanaf 2016 gefaseerd extra middelen beschikbaar gesteld in het gemeentefonds. Op basis van deze landelijke ontwikkelingen herijken wij ons beleid.

Het huidige convenant voortijdig schoolverlaten 'Aanval op de schooluitval' loopt in 2016 af; de landelijke doelstelling om het aantal schoolverlaters terug te dringen naar 25.000 is gerealiseerd. De rijksoverheid heeft een nieuwe doelstelling geformuleerd om het aantal vroegtijdige schoolverlaters (vsv-ers) verder terug te dringen tot maximaal 20.000 in het schooljaar 2019-2020. Regio's kunnen tot 1 oktober 2016 hiervoor plannen indienen. Op dit moment formuleren wij met onze partners de inzet voor 2017 en de komende jaren.

Door de komst van asielzoekerscentra (AZC's) in de provincie Groningen neemt het aantal leerlingen toe dat onderwijs in schakelklassen krijgt. Ook neemt het aantal kinderen in de voor- en vroegschoolse educatie (vve) toe. We zijn met onze partners in gesprek hoe we uitbreiding van de onderwijscapaciteit voor deze leerlingen en een vve-aanbod voor de peuters kunnen realiseren.