Begroting 2017

Economie en werkgelegenheid

Bijdrage(n) verbonden partijen

Euroborg NV

Relevante beleidsinformatie

Het doel is om een Topsport-zorgcomplex aan de Laan Corpus den Hoorn te ontwikkelen, waarin het trainingscomplex van FC Groningen gehuisvest wordt. Inmiddels is via een raadsbesluit de financiering geregeld en kan de planvorming verder worden opgepakt. Het trainingscomplex moet onderdak bieden aan de jeugdteams van FC Groningen en medische voorzieningen aan alle topsportclubs in Groningen. Euroborg NV wordt de opdrachtgever en zal het gebouw gaan huren.

Beleidsrisico

Geen.

Groningen Airport Eelde NV

Relevante beleidsinformatie

Het openbaar belang betreft de bereikbaarheid van Groningen door de lucht. Op dit moment loopt er een strategische verkenning naar de toekomst van Groningen Airport Eelde (GAE).

Beleidsrisico

Afhankelijk van de uitkomst en besluitvorming door Raden en Staten over de uitkomsten van de strategische verkenning, zal de uitkomst van de verkenning van invloed zijn op de (financiële) positie van de gemeente Groningen in Groningen Airport Eelde.

Stichting TCN/SIG

Relevante beleidsinformatie

Het doel van de stichting is het bevorderen van industrie, handel, nijverheid, ambacht en andere dienstverlening in of in de omgeving van Groningen. De stichting kan ter realisering van de doelstelling deelnemen in ondernemingen. Door het faillissement van TCN/SIG is de stichting niet meer actief. Opheffing is in afwachting van de afwikkeling van het faillissement door de curator. Na afwikkeling wordt de stichting opgeheven.

Beleidsrisico

Geen.

Waterbedrijf NV

Relevante beleidsinformatie

De missie van Waterbedrijf Groningen is om als maatschappelijke onderneming de waterbelangen in de regio duurzaam veilig te stellen. Waterbedrijf Groningen is niet alleen een leverancier van verschillende soorten water, maar levert ook een bijdrage aan zaken als volksgezondheid, natuurbehoud, het creëren van duurzame bronnen, bestuurlijke vraagstukken, ruimtelijke ordening, werkgelegenheid en innovatie. Het openbaar belang wordt vertegenwoordigd door de levering van drinkwater aan ruim 280.000 woningen en bedrijven in de provincie Groningen en in Tynaarlo (Drenthe). Waterbedrijf Groningen is samen met de gemeente Groningen voor 50% aandeelhouders in Warmtestad BV.

Beleidsrisico

Geen.

Enexis holding/belang elektriciteitsproductie EPZ

Relevante beleidsinformatie

  •  Het publieke belang van deze drie deelnemingen betreft het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water.
  • Met de verkoop van de aandelen van Essent BV in 2009 is de Gemeente Groningen voor 1,18% direct aandeelhouder geworden van Enexix Holding N.V., Attero Holding N.V. (verkocht in 2014 aan Waterland), Publiek Belang Electriciteitsproductie BV(verkocht in 2011), CBL Vennootschap BV, Claim Staat Vennootschap BV, Vordering op Enexis BV en Verkoop Vennootschap BV.

Beleidsrisico

Geen.

Community Network Noord-Nederland (CNNN) BV

Relevante beleidsinformatie

In 2016 heeft Community Network Noord-Nederland (CNNN) de aandelen van het failliete TCN/SIG overgenomen. Hiermee is gemeente Groningen op dit moment de enige A-aandeelhouder. We kijken in overleg met de certificaathouders CNNN of er interesse is voor andere (overheids) partijen om ook A-aandelen in bezit te krijgen. Het onderzoek naar de mogelijkheden om het glasvezelnetwerk van de gemeente Groningen, maar mogelijk ook dat van de RUG, onder te brengen bij CNNN wordt in 2017 afgerond en indien hier vervolgens positief over wordt besloten geëffectueerd. Als besloten wordt tot overname van de glasvezelnetwerken van de gemeente Groningen en RUG, zoals aangegeven bij ontwikkelingen, zal dit een substantiële wijziging van het vermogen betekenen.

Beleidsrisico

GEEN

WarmteStad holding BV

Relevante beleidsinformatie

Het openbaar belang betreft een zelfstandig warmtebedrijf dat zorgt voor duurzame warmte en/of koude voor de stad op een verantwoorde wijze en daarmee wezenlijk bijdraagt aan een energieneutraal Groningen in 2035.
Het financieel belang bedraagt 100 aandelen à 10 euro, totaal 1 duizend euro. Daarnaast is er een gemeentelijk rekening courant aan de BV (kredietfaciliteit) van 750 duizend euro. Tevens is besloten voor 7 miljoen euro kapitaal te verstrekken en 2 miljoen euro van de Provincie,  via de gemeente ten behoeve van de realisatie van Geothermie Noord West aan WarmteStad.

Beleidsrisico

Als de geothermische bron niet functioneert, wordt een risico gelopen van 3 miljoen euro. Het aandeel van de gemeente is 1,3 miljoen euro, waarvoor een reservering wordt aangehouden.

Stichting Ondernemerstrefpunt

Relevante beleidsinformatie

De stichting heeft tot doel om het contact tussen organisaties en instellingen in het onderwijs, het bedrijfsleven en de lokale overheid te bevorderen, waardoor het onderwijs en de behoeftes van het bedrijfsleven beter op elkaar worden afgestemd.

Beleidsrisico

Geen.

GR Eems-Dollar Regio (EDR)

Relevante beleidsinformatie

De Eems Dollard Regio (EDR) is een openbaar lichaam voor Grensoverschrijdende Samenwerking. Wij zijn lid van de EDR net als één van de ongeveer 100 andere voornamelijk gemeentelijke leden uit Noord-Nederland en Niedersachsen die lid zijn. De EDR heeft als voornaamste taak om grensoverschrijdende projecten te stimuleren en Europese subsidies in dat verband te verstrekken.

Beleidsrisico

Geen.

GR Meerstad

Relevante beleidsinformatie

Het openbaar belang van de gemeenschappelijke regeling Meerstad (GRM) is het nemen van besluiten over de beleidskaders voor het ontwikkelen van publieke voorzieningen in Meerstad. De GR werd ingesteld per 1 juli 2009, maar heeft geen publiekrechtelijke bevoegdheden meer. Het functioneert nu als politiek en bestuurlijk platform voor Meerstad. De bestuursstructuur is van GR is gewijzigd naar een lichtere vorm. Een vereenvoudiging was gewenst aangezien de taken en bevoegdheden zijn afgenomen door de aanpassing van de regeling in 2011.
Financieel belang: de totale bijdrage van de gemeenten Slochteren en Groningen was voor 2016 begroot op 195 duizend euro. Het aandeel hierin van Groningen is ruim 35% (68 duizend euro).
Het gerealiseerd resultaat over 2015 bedraagt 102 duizend euro. Dit resultaat zal naar rato van de betaalde bijdrage aan beide gemeenten worden terugbetaald. Dit betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit nihil bedraagt.
De gemeenschappelijke regeling wordt in 2017 opgeheven en vervangen door een bestuursovereenkomst met de gemeente Slochteren.
Het voorstel voor de grenscorrectie Meerstad is vastgesteld in beide gemeenteraden. In het besluit  is opgenomen dat er voor de afstemming een bestuursovereenkomst wordt gesloten. Het is de bedoeling dat de grenscorrectie per 1 januari 2017 van kracht wordt.

Beleidsrisico

Geen.

GR bedrijvenpark Rengers

Relevante beleidsinformatie

De GR Rengers is in 1994 samen met de gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer opgericht met als doel het bevorderen van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid rond het stedelijk knooppunt Groningen door middel van het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardige en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk bedrijvenpark Rengers (gelegen bij Hoogezand).
Het eigen vermogen op 1 januari is geraamd op nul euro. Het eigen vermogen op 31 december is geraamd op nul euro.

Beleidsrisico

De gemeente Groningen is voor 1/3 deel risicodragend. De gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer zijn ieder voor 1/3 risicodragend.

GR Omgevingsdienst

Relevante beleidsinformatie

De Omgevingsdienst Groningen is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van én voor de provincie en alle gemeenten in de provincie Groningen sinds november 2013. De eerste drie jaren heeft de aangeleverde formatie door de deelnemers de basis gevormd voor de begroting (zogeheten inputfinanciering). In het bedrijfsplan van de Omgevingsdienst is vastgelegd dat na uiterlijk 3 jaar met prijzen per afgenomen product of dienst wordt gewerkt. Met ingang van het begrotingsjaar 2017 wordt deze zogeheten kostprijssystematiek gehanteerd.

Beleidsrisico

Geen.