Begroting 2017

Economie en werkgelegenheid

Financiële risico's

 

Naam risico  

Lening Euroborg

Programma

Economie en Werkgelegenheid

Omschrijving

De Euroborg NV heeft één huurder, waardoor het risico bestaat dat de Euroborg NV niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen richting de gemeente Groningen.

Risicobedrag 2017

€ 7,48 miljoen  

Kans 2017

25%

Risicobedrag 2018

€ 6,98 miljoen

Kans 2018

25%

Risicobedrag 2019

6,46 miljoen

Kans 2019

25%

Risicobedrag 2020

€ 5,93 miljoen

Kans 2020

25 %

Structureel/Incidenteel

Incidenteel

1e signaleringsmoment

Jaarrekening 2006

Actie

Met het aflossen van de lening, loopt het risico jaarlijks terug. Als enig aandeelhouder van de Euroborg NV monitoren wij de NV.

Naam risico  

Uitleg- en binnenstedelijke ontwikkelingslocaties

Programma

Economie en werkgelegenheid en Wonen

Omschrijving

Om de risico's die voortvloeien uit de grondexploitaties in uitleg- en binnenstedelijke ontwikkelingslocaties te kwantificeren wordt de risicoboxenmethode gehanteerd. Het risico op een plantekort kan voortvloeien uit vertraging in het uitgiftetempo van gronden, uitgifte van gronden tegen lagere grondprijzen dan in de exploitatiebegroting is voorzien, aanbesteding van civieltechnische werken, vertraging in het tempo van realisering, etc.
De risico’s zijn met behulp van de risicoboxenmethode gekwantificeerd. De minimale omvang van de risico's die verband houden met grondexploitaties en nog in exploitatie te nemen gronden in 2017 bedraagt € 187,5 miljoen. Dit risico heeft betrekking op alle lopende grondexploitaties inclusief Meerstad. De uitkomst van de risicoboxensystematiek nemen we, conform de kadernota, geheel mee in onze bepaling van het benodigde weerstandsvermogen, vandaar dat de kans op 100% wordt gesteld.

In deze begroting kondigen we aan dat we u eind 2016 een voorstel zullen voorleggen om de bovenwijkse voorzieningen die zijn opgenomen in de grondexploitatie Meerstad uit de grondexploitatie te halen. Dit heeft invloed op de boekwaarde en verlaagt het risico van de grondexploitatie. In de paragraaf grondbeleid is hierover een nadere toelichting opgenomen. Nadat door de raad een besluit is genomen, zullen de effecten hiervan worden meegenomen bij het bepalen van het risico en het benodigd weerstandsvermogen.

Risicobedrag 2017

€ 187,5 miljoen

Kans 2017

100%

Risicobedrag 2018

€ 185,9 miljoen

Kans 2018

100%

Risicobedrag 2019

€ 184,8 miljoen

Kans 2019

100%

Risicobedrag 2020

€ 183.7 miljoen

Kans 2020

100 %

Structureel/Incidenteel

Incidenteel

1e signaleringsmoment

2004  

Actie

De risicoboxenmethode is gebaseerd op het boxenmodel van de lopende grondexploitaties. Voor het bepalen van de noodzakelijke omvang van de egalisatiereserve zijn de in box III aangegeven risico’s van de lopende grondexploitatie relevant. Box III geeft inzicht in de risico’s van het project welke niet opgenomen zijn in de projectbegroting/grondexploitatie. De risico’s en het effect op het weerstandsvermogen van nieuwe (grote) projecten maken we afzonderlijk inzichtelijk.