Begroting 2017

Werk en inkomen

Relevante ontwikkelingen

In 2017 blijven we inzetten op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Via Kansen in kaart willen we onze bijstandsgerechtigden in beeld krijgen en stimuleren om actief te worden. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk van onze Stadjers participeren. Actief zijn levert veel op en draagt bij aan het welzijn van mensen. Het zijn ook de eerste stappen richting de arbeidsmarkt. Op het moment dat de economie aantrekt moeten zoveel mogelijk mensen daarvan kunnen profiteren.

In 2017 streven we naar meer verbinding tussen sociale zaken, economische zaken en arbeidsmarktbeleid. We willen onze dienstverlening aan werkgevers verbeteren en ervoor zorgen dat mensen zo snel mogelijk aan het werk komen. Bij het aanvragen van een uitkering staat werk voorop. Groepen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt, zoals arbeidsgehandicapten en jongeren, houden in 2017 onverminderd onze aandacht. Daarnaast gaan we extra inzetten op vergunninghouders. Daarnaast gaan we in regionaal verband bekijken wat de mogelijkheden zijn om de positie van 50-plussers meer onder de aandacht te brengen

Om in staat te zijn om te werken of anders actief te zijn is financiële stabiliteit noodzakelijk. Mensen hebben ruimte in hun hoofd nodig om kansen te zien en te pakken. We investeren in preventie, ook op het gebied van schuldhulpverlening . We willen er zo snel mogelijk bij zijn om grotere problemen te voorkomen.

 Als we een goede en integrale ondersteuning van onze burgers in de wijk willen organiseren, met daarbij zo weinig mogelijk schakels, dan hoort de dienstverlening op het gebied van werk, inkomen, schulden en maatschappelijke participatie daar bij. We kiezen er daarom voor om deze dienstverlening  inhoudelijk te verbinden aan de dienstverlening in de wijken.
In de wijk worden mensen ondersteund bij inkomen en schulden. Ook krijgen ze daar kansen aangereikt om maatschappelijk te participeren en indien nodig scholing te volgen. Als intensieve ondersteuning om aan het werk te  komen nodig is, doen we dit centraal in het Centrum naar Werk.

In 2017 gaan we verder met de uitvoering van ‘Een vertrouwd gezicht’, We versterken we de relatie met onze klanten, zodat we hen effectiever en efficiënter kunnen ondersteunen. We willen daarbij meer uitgaan van vertrouwen en meer rekening houden met individuele omstandigheden.
Innovatie blijft een belangrijk speerpunt. Zowel in onze manier van werken, maar ook in hoe we omgaan met het vernieuwen van de sociale zekerheid. We willen de individuele burger de regie over zijn of haar eigen leven geven. We willen de individuele burger de regie over zijn of haar eigen leven geven. Hierbij zou wet- en regelgeving niet in de weg mogen staan. Vanuit deze benadering zoeken we de grenzen op. In de loop van 2017 gaan we experimenteren binnen de Participatiewet. Op basis van een AMvB die naar verwachting begin 2017 wordt vastgesteld, gaan we kijken wat de effecten van meer vrijheid, meer intensieve begeleiding en een grotere financiële prikkel zijn op de re-integratie, de participatie en het welzijn van bijstandsgerechtigden. In het experiment willen we ook onderzoeken wat de effecten zijn als we bijstandsgerechtigden meer regie geven en welke aanpak het beste werkt voor welke mensen.