Begroting 2017

Werk en inkomen

Financiële risico's

Naam risico  

Financiering uitvoering wet BUIG

Programma

Werk en inkomen

Omschrijving

De prognose van het tekort BUIG 2016 op grond van het nader voorlopige budget 2016 komt uit op € 6,1 miljoen negatief. Voor 2017 zal het verdeelmodel worden aangepast. Het effect hiervan op het budgetaandeel van de gemeente Groningen wordt pas duidelijk bij de bekendmaking van voorlopig budget 2017. Zoals elk jaar valt dit moment samen met de vaststelling van de concept-gemeentebegroting door het college.
Vanaf 2017 komt er een aangepaste vangnetregeling. In 2017 en 2018 wordt een eigen risico drempel van 5% gehanteerd en geldt een getrapte vergoeding tot 12,5%. Van het tekort tussen 5 en 12,5% wordt de helft vergoed. Een tekort boven 12,5% wordt volledig vergoed. Om in 2017 voor compensatie in aanmerking te komen moet het tekort over de periode 2016-2017 minimaal 5% van het budget 2017 bedragen. Vanaf 2018 wordt twee jaar teruggekeken. Het maximale eigen risico in 2017 en 2018 bedraagt € 13,5 miljoen (8,75% van het budget). Met ingang van 2019 geldt een eigen risicodrempel van 7,5% waardoor het maximale eigen risico toeneemt. Wij verwachten overigens niet dat ons tekort tot het maximale eigen risico zal stijgen. Gezien onze ervaringen met de budgetverdeling vanaf 2004 gaan we uit van een tekort en niet van een overschot. Op basis van de voorgestelde aanpassingen aan het model verwachten we een verbetering van onze positie in de budgetverdeling waardoor de grootste kans bestaat op een tekort tussen € 0 en € 3,4 miljoen.

We houden voor 2017 en 2018 rekening met een risico van 3 miljoen en een kans van voordoen van 75%  

Vanaf 2019 neemt het maximale tekort toe tot € 15,3 miljoen (10% van  het budget) omdat de eigen risico drempel dan 7,5% bedraagt. Wij verwachten niet dat het tekort zich in deze mate zal voordoen. Wij gaan in 2019 en volgende jaren uit van een risico van € 3,4 miljoen waarbij de kans van voordoen 75% bedraagt.

Risicobedrag 2017

€ 3 miljoen

Kans 2017

75%

Risicobedrag 2018

€ 3 miljoen

Kans 2018

75%

Risicobedrag 2019

€ 3,4 miljoen

Kans 2019

75%

Risicobedrag 2020

€ 3,4 miljoen

Kans 2020

75%

Structureel/Incidenteel

structureel

1e signaleringsmoment

2014 VGR 2 en Begroting 2015

Actie

alert zijn op de uitkomst van het verdeelmodel

Naam risico  

Risico loonstijgingen SW

Programma

Werk en Inkomen

Omschrijving

Op 22 december 2015 hebben de VNG en de bonden een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao SW. In de begroting 2016 is met een cao-effect voor SW personeel geen rekening gehouden. Het onderhandelaarsakkoord bestaat uit drie delen. Een eenmalige uitkering van € 325,- een verhoging van de eindejaarsuitkering van 3% naar 3,75% en een afspraak over de indexatie van de lonen over de periode 2016-2018. De extra kosten voor de eenmalige uitkering en de verhoging van de eindejaarsuitkering worden gedekt uit de vrijval als gevolg van de lagere pensioenpremie. De indexatie van de lonen wordt gekoppeld aan de indexatie van het wettelijk minimumloon. De afspraak is gemaakt dat, als het kabinet de loon- en prijsontwikkeling doorgeeft aan de vakdepartementen, deze compensatie wordt doorgegeven aan gemeenten ter dekking van de hogere loonkosten. Een loonsverhoging van 1% heeft een financieel effect van ongeveer € 300.000. Voor de periode 2016-2018 is daarom het risico geschrapt. Na 2018 is de situatie onzeker.

Risicobedrag 2017

€ 0

Kans 2017

0%

Risicobedrag 2018

€ 0

Kans 2018

0%

Risicobedrag 2019

€ 300.000

Kans 2019

50%

Risicobedrag 2020

€ 300.000

Kans 2020

50%

Structureel/Incidenteel

Structureel

1e signaleringsmoment

2012

Actie

 berichtgeving Rijk afwachten

Naam risico  

Terugvordering BTW op reïntegratietrajecten

Programma

Werk en Inkomen

Omschrijving

De btw op kosten voor re-integratietrajecten is vanaf de instelling van het btw-compensatiefonds verrekend met de Belastingdienst. Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank van 13 juli 2011 over het verrekenen van btw op individuele re-integratieactiviteiten is sprake van een risico. In juni 2012 hebben wij informatie ontvangen dat de verrekening van btw wellicht voor een deel niet mogelijk is. Het niet verrekenbare deel zou mogelijk 2/3 deel uitmaken van het totaal.  Als uiteindelijk blijkt dat de btw ten onrechte is verrekend met het btw-compensatiefonds, kan dit betekenen dat een deel van de btw over de jaren 2011-2016 moeten worden terugbetaald. Het totaal verrekende bedrag over de genoemde periode bedraagt circa € 3 miljoen.

In het land tekent zich het beeld af dat terugvordering waarschijnlijk niet aan de orde zal zijn omdat de belastingdienst daarvoor onvoldoende grond heeft. Dit wordt door de fiscalisten bevestigd.

Wij streven ernaar om de afrekening met de belastingdienst in 2016 af te ronden, maar zijn daarbij afhankelijk van de snelheid waarmee de belastingdienst dit punt gaat oplossen. Daarom hebben we het risico ook naar 2017 doorgetrokken..

Risicobedrag 2017

€ 2,0 miljoen

Kans 2017

25%

Risicobedrag 2018

0

Kans 2018

0%

Risicobedrag 2019

0

Kans 2019

0%

Risicobedrag 2020

0

Kans 2020

0%

Structureel/Incidenteel

Incidenteel

1e signaleringsmoment

2012

Actie

wij zijn in gesprek met de belastingdienst