Begroting 2017

3.2.3 Passend onderwijs

De school is een plek om problemen vroeg te signaleren. Gemeenten en schoolbesturen hebben daarbij een eigen verantwoordelijkheid. Gezamenlijk gaan we uit van: één kind, één gezin, één plan, één regisseur en één integrale benadering op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en werk & inkomen. Daarom werken we samen op lokale, regionale en provinciale schaal. Passend onderwijs past daarom binnen alle beleidsvelden van de gemeente die met het onderwijs te maken hebben. In deze paragraaf zoomen we in op specifieke ontwikkelingen die uit de samenwerking gemeenten en onderwijs naar voren komen. Deze ontwikkelingen zijn vooral gericht op verbinden, verdiepen en vernieuwen.

Hoe staan we ervoor?

De Jongerenaanpak is ingezet om de integrale werkwijze jeugdhulp, onderwijs en arbeidsmarkt te realiseren. De pilot School als Wijk is in 2016 geborgd door middel van de inzet van het voortgezet onderwijs (VO) WIJ-team. We organiseren frequente overleggen tussen de contactpersonen onderwijs en de WIJ-teams om de samenwerking te bevorderen.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen een integrale benadering ontwikkelen vanuit de gemeente en de WIJ-teams op de thema's jeugdhulp, onderwijs en arbeidsmarkt. Daarbij willen we een efficiënte inzet van de middelen voor jeugd, onderwijs en maatschappelijke ondersteuning. We willen ook kinderen met een beperking optimaal mee laten doen in de samenleving.

We willen:

 • vroegsignalering vanuit onderwijs en WIJ-teams bevorderen;
 • Betere ondersteuning voor PRO/VSO;
 • Verder ontwikkelen van de integrale benadering op de thema's jeugdhulp, onderwijs en arbeidsmarkt, met de jongerenaanpak;
 • We zoeken naar nieuwe vormen van hulp in het onderwijs, waaronder groepsgerichte hulp en ondersteuning voor kinderen, jeugdigen en leerkrachten;       
 • Verbetering aansluiting MBO op de gemeentelijke ondersteuning vanuit Jeugd/WMO;
 • Gehandicapte kinderen dichter bij het reguliere onderwijs een (dagbestedings)plek bieden.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • We gaan vroegsignalering bevorderen door samen te werken in de pilot ‘reflectieve praktijk’;
 •  We gaan PRO/VSO aanhaken bij het VO-WIJ team;
 • We gaan de inkoop VSV/RMC, Jeugd en WMO door betere afstemming efficiënter inzetten;
 • Door ontwikkelen van nieuwe methodieken zoals de Gezinsklas;
 •  Ontwikkelen Pilot voor een MBO Wij-team en voorstel voor borging;
 • Pilot draaien om gehandicapte kinderen een dagbestedingsplek in het reguliere onderwijs te bieden.