Begroting 2017

12.1.3 Gemeentelijke Ombudsman

De gemeentelijke ombudsman behandelt ter uitvoering van de opdracht van de gemeenteraad, als externe instantie klachten van burgers over gedragingen van de gemeente. De gedragingen van de gemeente worden getoetst aan de normen van behoorlijkheid. De gemeentelijke ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig en heeft oog en oor voor de burgers die er met de gemeente niet meer uitkomen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten.Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal zaken in behandeling bij de gemeentelijke ombudsman

-

-

-

-

Aantal zaken door de gemeentelijke ombudsman afgehandeld

138

120

-

-

Hoe staan we ervoor?

De gemeenten Ten Boer en De Marne zijn aangesloten bij de gemeentelijke ombudsman van Groningen. Daarnaast zijn de gemeenschappelijke regelingen voor Meerstad, de Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG), Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z) en sinds 2015 de regeling voor opvang en beschermd wonen bij de gemeentelijke ombudsman ondergebracht.
De verhoogde instroom in de eerste maanden van 2016 (30% meer dossiers in onderzoek in het eerste half jaar van 2016 dan in de vergelijkbare periode in 2015) heeft er toe geleid dat er tijdelijk extra capaciteit is ingeschakeld. Vanuit het bestaande werkbudget is vanaf 1 juni tot 31 december 0,6 fte capaciteit aangetrokken. Afhankelijk van de instroom in het tweede deel van het jaar zal beoordeeld worden of er in 2017 extra capaciteit nodig is. De complexiteit van de zaken wordt eveneens gevolgd aan de hand van het aantal contacten per dossier en de afhandeltermijn. Deze laatste indicator is overigens mede afhankelijk van de reactiesnelheid van de gemeente. 

Wat willen we bereiken in 2017?

Herstel van het vertrouwen van de burger in de gemeente is een belangrijk doel. De inzet van de ombudsman (interventie) is er daarom op gericht dat de burger zich gehoord voelt naar aanleiding van zijn klacht of probleem (uiting van onvrede). En dat het probleem wordt opgelost, er contact wordt gelegd of hersteld of een antwoord op de vraag wordt verkregen als dat bij de gemeente niet is gelukt. Het kan ook betekenen dat de zaak door de gemeentelijke ombudsman onderzocht wordt. De uitkomst van het onderzoek kan vergezeld gaan van een oordeel, advies of aanbeveling.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Onderzoek doen naar aanleiding van uitingen van onvrede en het informeren van de gemeente en de burger hierover;
  • Verwijzen van burgers naar een juiste instantie als de gemeentelijke ombudsman niet bevoegd is;
  • Rapporteren aan gemeenteraad, gemeentelijke organisatie en burgers.