Begroting 2017

12.1.1 Gemeenteraad en griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad zo goed mogelijk bij diens werk, niet alleen in logistieke zin, maar ook procesinhoudelijk. Dan gaat het niet alleen over de vergaderingen en alles wat daarbij hoort, ook denkt de griffie mee over de wijze waarop de gemeenteraad zou moeten en kunnen meebewegen met diverse maatschappelijke ontwikkelingen.  

Hoe staan we ervoor?

De gemeenteraad wordt steeds meer in een tijdig stadium betrokken bij nieuwe beleidsvorming. Dat is een positieve ontwikkeling die de gemeenteraad zelf eerder heeft gewild en waar de griffie een ondersteunende bijdrage aan levert. Ook zien we dat burgers een steeds prominentere rol gaan spelen in de samenleving en dat de gemeenteraad daar ook ruimte voor wil geven. De vraag is wat dat betekent voor de positie en het werk van de gemeenteraad en hoe de gemeenteraad op die ontwikkeling kan inspringen. Ook in 2017 gaat de gemeenteraad hiermee aan de slag en draagt de griffie in ondersteunende zin hier het nodige aan bij, onder andere door het organiseren van bijeenkomsten voor en door de werkgroep werkwijze gemeenteraad.  

De agendavorming van de gemeenteraad vormt een aandachtspunt voor de komende tijd. Dan gaat het niet alleen om spreiding van de agendadruk maar ook om het zelf agenderen van onderwerpen door de gemeenteraad. Het functioneren van de lange termijnagenda zal hiervoor nader onder de aandacht worden gebracht bij de gemeenteraadsleden en ook tijdens de gesprekken met de portefeuillehouders ligt het onderwerp van een realistische planning op tafel.

Om de werkzaamheden van de gemeenteraad goed voor het voetlicht te brengen speelt communicatie een belangrijke rol. In 2016 heeft de griffie op verzoek van de gemeenteraad een enquête uitgezet onder de burgers met vragen over de gemeenteraad en diens functioneren. De uitkomsten van deze enquête bieden mogelijkheden om de communicatie van de gemeenteraad verder te verbeteren en daarbij ook social media meer in te zetten.  

De griffie hecht aan het verschaffen van adequate informatie aan de gemeenteraad. Hiervoor is in eerste instantie het college van B&W verantwoordelijk, de griffie bewaakt hierbij dat de gemeenteraad ook op dat vlak goed wordt bediend. In 2017 wordt verder nagedacht over de beste manier waarop de vele informatie voor de gemeenteraad op de beste manier te ontsluiten is.

Wat willen we bereiken in 2017?

  • De gemeenteraad heeft een helder beeld bij de eigen rol in de veranderende samenleving;
  • De gemeenteraad wordt op relevante besluitmomenten in stelling gebracht met adequate informatie, geschikt voor het voeren van een politiek debat op hoofdlijnen;
  • De lange termijnagenda biedt een goed overzicht van de te bespreken agendapunten voor de komende tijd, waarbij rekening is gehouden met zowel een evenredige verdeling van agendapunten als ruimte voor meer actieve input van de gemeenteraad.
  • De communicatie met de burgers krijgt nadere aandacht, zodat de rol en betekenis van de gemeenteraad en de raadsleden aan bekendheid winnen in de stad.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • De commissie werkwijze gemeenteraad ondersteunen en meedenken over de rol van de gemeenteraad in deze veranderende tijd;
  • Blijven toezien op inhoudelijk juiste aanlevering van stukken met voor de gemeenteraad relevante informatie;
  • Met de gemeenteraad in gesprek gaan over het zelf meer invulling geven aan de lange-termijnagenda;
  • Nadere uitwerking van de uitkomsten van de onlangs gehouden enquête over de gemeenteraadsleden en invulling geven aan verbeterpunten.