Begroting 2017

10.4.3 Aardbevingen

Onze stad bevindt zich in het gebied met aardbevingen ten gevolge van de gaswinning.  We willen dat Groningen een veilige en blijvend aantrekkelijke stad is, dat er eerlijke en snelle schadeafhandeling en vergoeding van de kosten door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is. Daarnaast werken we aan een aanpak van aardbevingsbestendig (ver-)bouwen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal gemelde schadegevallen door aardbevingen

-

-

10.000

-

Hoe staan we ervoor?

Het aantal schademeldingen is opgelopen tot bijna 10.000 binnen de gemeente Groningen. Hoe het aantal meldingen zich ontwikkelt is lastig te voorspellen. Het melden van schade is afhankelijk van het aantal bevingen en mogelijk ook van de beschikbaarheid van schadevergoedingsregelingen. Eind 2016 verwachten we ongeveer 12.000 gemelde schadegevallen. We verwachten dat dit aantal in 2017 oploopt tot 13.000. De geaggregeerde cijfers en de periode waarop deze betrekking hebben geven ons nog niet het inzicht dat we willen hebben. Wij zijn hierover in gesprek met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

De inzet van de gemeente om de waardvermeerderingsregeling uit te breiden heeft tot succes geleid. De regeling is tijdelijk uitgebreid in die zin dat ook inwoners uit Groningen aanspraak kunnen maken op een vergoeding. Huiseigenaren met een schade van minimaal € 1.000 konden tot 1 juli 2016 een aanvraag voor de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering (WVM) indienen bij het SNN, indien zij minder dan een maand daarvoor een definitief expertiserapport hadden ontvangen. Op dit moment wordt een nieuwe regeling voorbereid onder regie van de NCG Ook wordt een nieuwe nieuwbouwregeling voorbereid. Wij adviseren eigenaren conform de Nationale Praktijkrichtlijn aardbevingsbestendig te bouwen, en staan op het standpunt dat redelijke meerkosten vergoed dienen te worden.

In 2016 kregen wij als gemeente adviesrecht op het winningsplan van de NAM, in aanloop naar het besluit van de Minister. Het advies is mede opgesteld met provincie, gemeenten, waterschap en de veiligheidsregio.

Waar wij in 2015 als gemeente zelfstandig opdracht hebben gegeven tot onderzoek, is met de komst van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een duidelijke regisseur gekomen, die verantwoordelijk is voor het beleid rondom schadeherstel, versterking en het flankerend beleid. Dit draagt bij aan een meer uniforme aanpak en betere uitgangspositie voor stad en regio. In de aanpak van de NCG is de keuze gemaakt om met de gebiedsgerichte aanpak te starten in het kerngebied rondom Loppersum. Voor ons ligt de nadruk op onderzoek naar kwetsbare gebouwen (hoogbouw, maatschappelijk gebouwen) en de openbare ruimte. Daarnaast heeft de NCG verbetering aangebracht in de schadeafhandeling en een aantal regelingen ingesteld, bijvoorbeeld een pilot opkoopregeling. In 2017 geven wij onze prioriteiten mee voor het meerjarenprogramma aan de NCG.

Wat willen we bereiken in 2017?

  • Een dusdanig niveau van gaswinning waarbij de kans op aardbevingen zo klein mogelijk is;;
  • Meer duidelijkheid over wat gaswinning en de effecten daarvan betekenen voor de schade aan huizen en panden in de gemeente Groningen;
  • Onverkort doorzetten van de tijdelijke nieuwbouwregeling;
  • Oprichten van een onafhankelijk kennisinstituut, verbonden aan de Groningse kennisinstellingen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Uitvoeren jaarprogramma aardbevingen 2017 (vast te stellen najaar 2016)