Begroting 2017

10.4.1 Veiligheidsregio Groningen

We willen een fysiek veilige regio: adequaat optreden bij calamiteiten en brand. We werken met alle gemeenten in de provincie Groningen, de brandweer Groningen en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) samen in de Veiligheidsregio Groningen. De Veiligheidsregio Groningen heeft als taken:

  • Rampenbestrijding & crisisbeheersing;
  • De complete keten voor de brandweerzorg, samen met de meldkamer Noord-Nederland: van pro-actie, preventie, alarmering, incidentbestrijding tot aan nazorg;
  • De regionale ondersteuning van de gemeentelijke Kolom (bevolkingszorg).

In 2017 verwachten we de volgende bijdrage aan de Veiligheidsregio Groningen te leveren (de verantwoording loopt via de begroting en jaarrekening van de Veiligheidsregio Groningen):

Omschrijving (bedragen x € 1.000 )

Bedrag

Rampenbestrijding & crisisbeheersing

22.000   

Brandweerzorg (inclusief meldkamer)

14.700.000

GHOR

     205.000

Regionale ondersteuning gemeentelijke Kolom

281.000

Totale bijdrage aan de Veiligheidsregio

15.300.000

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd
 2017

Aantal gecontroleerde kamer-verhuurpanden

-

1.092

1.150

1.150

Aantal bestuurlijke maatregelen na controle kamer-verhuurpanden

1

36

-

<10

Hoe staan we ervoor?

De Veiligheidsregio voert sinds 1 januari 2014 verschillende taken uit voor 23 Groninger gemeenten. Voor de gemeente Groningen opereert de Veiligheidsregio Groningen in het cluster Stad.

Wat willen we bereiken in 2017?

De actuele beleidsdoelen zijn vastgelegd in het Beleidsplan Veiligheidsregio Groningen 2016 – 2019. De focus ligt op de verbinding met de maatschappij en de lokale gemeenschap, de vakbekwaamheid en preventie door burgers zelf.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Uitvoering van het jaarplan cluster Stad;
  • Uitvoering van het handhavingsuitvoeringsprogramma 2017.