Begroting 2017

10.3.4 Hennepteelt en drugshandel

Ons drugsbeleid beslaat meerdere terreinen, coffeeshops, damoclesbeleid en de handhaving daarvan.  
We willen hennepteelt en handel in drugs ontmoedigen. Voor elk thema waar het drugsbeleid betrekking op heeft geldt dat de samenwerking in de keten een doorslaggevende factor is voor een succesvolle aanpak. Zo stellen we voor coffeeshops voorwaarden waaronder een coffeeshop kan worden gedoogd. Daarbij geldt een maximumstelsel en is de afstand van de coffeeshop tot scholen van belang.

Landelijk en lokaal speelt de discussie over de regulering van de wietteelt. Wij hebben samen met ruim 50 andere gemeenten het Manifest ‘Joint Regulation’ ondertekend, waarin de rijksoverheid wordt opgeroepen om een landelijk stelsel van gecertificeerde en gereguleerde wietteelt in te voeren. De rijksoverheid wil deze pilots vooralsnog niet toestaan. We blijven samen met andere gemeenten aandringen op een landelijk programma van experimenten met een geregelde cannabisketen.

De burgemeester is bevoegd om panden, waarbij drugs worden verhandeld en panden waarin hennepkwekerijen worden ontdekt, te sluiten. We werken hierin samen met onze partners zoals woningbouwcorporaties en energiemaatschappijen. Aanvullend op strafrechtelijke trajecten zetten we bestuursrechtelijke maatregelen in om het pand gedurende een bepaalde periode te sluiten.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal gesloten drugspanden

14

15

18

20

 

Hoe staan we ervoor?

In 2016 is het drugsbeleid geactualiseerd en zijn de verschillende beleidsonderwerpen en richtlijnen voor handhaving samengevoegd. Bij coffeeshops wordt het maximumstelsel van 14 coffeeshops gecontinueerd. De wachtlijst voor personen die een coffeeshop willen opzetten in Groningen is beëindigd en is vervangen door een systeem van openbare inschrijving bij het openvallen van een plek. Bij het sluiten van drugspanden hebben we het uitgangspunt om in alle gevallen de zwaarste sanctie op te leggen, losgelaten. We werken nu met een trapsgewijs sanctiemodel. Informatiedeling binnen de keten is van belang. Het Hennepconvenant Noord-Nederland is hiervoor ontwikkeld. Het bestaande lokale Hennepconvenant gaat onderdeel uitmaken van het Hennepconvenant Noord Nederland.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen de samenwerking met al onze partners in de keten versterken zodat we beter hennepteelt en drugshandel kunnen ontmoedigen en waar mogelijk aanpakken.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Casusoverleg met partners;
  • Contacten landelijk versterken met betrekking tot regulering achterdeur;
  •  Integrale controles van coffeeshops door politie en gemeente.