Begroting 2017

10.3.3 (vergunde) prostitutie

Sinds 1 januari 2016 kent de stad Groningen nog één raamprostitutiegebied, de Nieuwstad, met in totaal 40 panden en 95 ramen. Per 1 juni 2016 is ons nieuw lokaal prostitutiebeleid van kracht geworden. We kiezen voor maximale barrières tegen mensenhandel en uitbuiting. De minimumleeftijd voor prostituees is verhoogd van 18 naar 21 jaar, prostituees zijn verplicht een intakegesprek te hebben alvorens zij in Groningen mogen werken, exploitanten van prostitutiebedrijven moeten een bedrijfsplan overleggen en prostituees mogen maximaal 11 uur per etmaal werken. Verder is een strafbaarstelling voor klanten van niet-vergunde prostitutiebedrijven in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen. We hebben ook meer aandacht voor de mogelijkheden voor prostituees om “uit te stappen”, dit in samenhang met het streven om uiterlijk eind 2017 de tippelzone te kunnen sluiten. Het toezicht op de naleving van de vergunningsvoorwaarden gebeurt door de bestuurlijk toezichthouders van de gemeente in samenwerking en afstemming met de politie.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting 2016

Beoogd

 2017

Aantal bestuurlijke maatregelen vanaf 1 juni 2016 in de vergunde prostitutie

-

-

10

20

Aantal bestuurlijke maatregelen vanaf 1 juni 2016 in de illegale prostitutie

10

20

Hoe staan we ervoor?

Uit de structurele controles van gemeentelijke toezichthouders en politie komt naar voren dat de exploitanten van vergunde prostitutiebedrijven zich goed aan de regels houden. Specifieke aandacht is er voor de aanpak van de niet-vergunde en illegale prostitutie. De aanpak daarvan is prioriteit voor ons samen met de politie. Het is nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over de effecten van de nieuwe regelgeving en de mate waarin dat wordt nageleefd door exploitanten en prostituees. Na het van kracht worden per 1 juni 2016 geldt een overgangstermijn van 28 weken.  
In het kader van de aanpak van de niet-vergunde en illegale prostitutie en de invoering van het nieuwe prostitutiebeleid is de daarvoor beschikbare capaciteit voor vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2016 verhoogd met 450 uren.  

Wat willen we bereiken in 2017?

  • Afname van de niet-vergunde en illegale prostitutie;
  • Adequaat toezicht en handhaving van de vergunde branche en consequente toepassing  van het handhavingsprotocol bij constatering van overtredingen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Uitvoering handhaving in nauwe samenwerking met de politie.