Begroting 2017

10.2.2 Problematische jeugdgroepen

Jeugdgroepen kunnen in wijken en buurten voor overlast zorgen. Het gaat in deze groepen vaak om kwetsbare jongeren. Wij willen de overlast verminderen en bestrijden en tegelijkertijd de jongeren ook perspectief bieden, voorkomen dat zij opnieuw in de fout gaan en hun weerbaarheid verhogen. Wij hanteren hierbij de aanpak problematische jeugdgroepen, die wij inzetten bij de eerste signalen van het ontstaan van een problematische jeugdgroep. Wanneer een dergelijke groep is ‘afgeschaald’ houden wij de risicojeugd in beeld. Daarbij richten wij ons op de jongere zelf, zijn (risico)gedrag, het sociale netwerk en de wijk.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Verwacht

 2016

Beoogd
 2017

Aantal opgestarte begeleidingstrajecten voor jongeren door het Veiligheidshuis

75

183

100

150

Hoe staan we ervoor?

Groningen kent jaarlijks gemiddeld zo’n twee à drie jeugdgroepen met de kwalificatie ‘hinderlijk’, de lichtste van de drie categorieën problematische jeugdgroepen. We zetten straathoekwerk, straatcoaches en Halt in om (groepen) jongeren aan te spreken en begeleiden.

In 2015 hadden we 2 problematische jeugdgroepen (PJG): PJG Hoogkerk (64 personen) en PJG Scootergroep (25 personen). De PJG Hoogkerk groep is afgeschaald in januari 2016, de aanpak voor de PJG Scootergroep (25 personen) loopt nog. Sinds juni 2016 is er een nieuwe problematische jeugdgroep, PJG Paddepoel (12 personen). Daarnaast hebben we 56 risicojongeren in beeld binnen de aanpak risicojongeren.  

Wat willen we bereiken in 2017?

Een afname van het aantal problematische jeugdgroepen en het snel signaleren, aanpakken en doorverwijzen van jongeren (en hun ouders), die dreigen af te glijden naar overlast-gevend gedrag en criminaliteit. In de tweede helft van 2016 evalueren wij samen met onze lokale samenwerkingspartners de vernieuwde aanpak problematische jeugdgroepen uit 2012. Op basis van deze evaluatie besluiten wij of het bijsturen van de aanpak wenselijk dan wel noodzakelijk is, om zo problematische jeugdgroepen vanaf 2017 en verder nog sneller en adequater aan te kunnen pakken.

Tevens zetten wij de beweging in om de methodiek straathoekwerk in een aantal wijken te verruilen voor de kwalitatief sterkere methodiek van de jongerenstraatcoaches. De jongerenstraatcoaches werken vanuit een totaalconcept op thema’s als jongeren en hun ouders, de wijk, de school, vrijetijdsbesteding, veiligheid op straat en talentontwikkeling. Deze methodiek geeft integraal vorm aan de ondersteuning van jongeren.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Voortzetten integrale aanpak problematische jeugdgroepen;
  • In beeld houden risicojeugd bij Veiligheidshuis door coördinator Jeugd;
  •  Inzetten straathoekwerk, jongerenstraatcoaches en Halt voor preventieve activiteiten.